Tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt - Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteishankkeen loppuraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
113
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 1/2014
Abstract
Tulevaisuuden elinvoimaiset lähiöt hankkeessa on kehitetty lähiöiden ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä parantavaa konseptia. Tavoitteena oli muodostaa elinvoimaisen lähiön konsepti, jolla lähiöistä tehtäisiin houkuttelevampia ympäristöjä asua sekä harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. Lisäksi visioitiin erilaisia ratkaisuja lähiöiden palvelutason, liikkumisvaihtoehtojen sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamiseksi. Hankkeessa pyrittiin kartoittamaan tulevaisuuden kehityssuuntia luomalla katsaus kehittyvän tekniikan mahdollisuuksiin. Lähitulevaisuudessa työ ja palvelut voivat mahdollistua lähiössä entistä monipuolisemmin ubiikilla tekniikalla tuetun jakamistalouden, etäkauppaa vauhdittavan lähilogistiikan, etätyötä tukevan virtuaalisen työtilan, sekä osallisuutta lisäävän digitaalisen median vaikutuksesta. Tutkimushankkeessa hyödynnettiin elinkaarilaskentamalleja lähiöasukkaiden sekä aluerakentamisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin sekä eri rakentamistoimenpiteiden elinkaarten aikaisten päästövaikutusten ennustamiseen. Hankkeessa on kyseenalaistettu vallitsevia näkemyksiä rakennetun ympäristön kestävästä kehityksestä kasvihuonekaasunäkökulmasta. Lisäksi tutkittiin erilaisten elämäntapojen ja kulutusvalintojen vaikutuksia asukkaiden hiilijalanjälkiin. Tutkimuksen tuloksista voi todeta olemassa olevien rakennusten säilyttämisen ja energiaparantamisen tehokkaimmaksi tavaksi vähentää rakennusten aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä etenkin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi hankkeessa on selvitetty lähiörakennusten arvoon liittyviä tekijöitä ja todettu huonosta arvostuksesta kärsivien ja korjausvelkaisten lähiöiden tarvitsevan vetovoimaa parantavia toimenpiteitä. Eräs tapa parantaa kaupunginosan houkuttelevuutta on sen toiminnallisen rakenteen kehittäminen. Tätä varten rakennettiin parametrinen malli, jonka avulla on mahdollista visualisoida kehitettävän kaupunginosan tilallis-toiminnallinen konsepti ja arvioida sen toiminnallista omavaraisuutta. Lisäksi hankkeessa on kartoitettu yhteissuunnittelun periaatteita ja tuotettu sen perusteella ehdotus lähiöiden kehittämisestä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Hankkeen yhteydessä on todettu lähiöiden kehittämisen ongelmakentän olevan hyvin monimuotoinen ja monialainen. Kaupunkirakenteen kehittäminen ei voi perustua yksittäiseen toimenpiteeseen, vaan se on kokoelma useita toisiinsa kytkeytyneitä toimenpiteitä, joissa huomioidaan koko kaupunkiseudun toiminta. Yksittäisiin sektoreihin panostamalla ei saada aikaan huomattavia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä, vaan eri alojen on toimittava yhteistyössä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Myös kehittyvän tekniikan avulla voidaan tulevaisuudessa aikaansaada kokonaisvaltaisia muutoksia, joiden kestävyyttä on vaikea arvioida.
Description
Keywords
lähiöt, älykäs ympäristö, kaupunkitilaohjelma, vähähiilinen yhdyskunta, rakennettu ympäristö, kasvihuonekaasupäästöt, kiinteistön arvonmuodostus, yhteissuunnittelumalli
Other note
Citation