Kunnan ja rakennusliikkeen yhteistyö aluekehityshankkeissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
99
Series
Abstract
The objective of this thesis was to create a regional development project process model for SRV Viitoset. The research methods used were a literature study and two case studies. The process model should express all participating parties and their roles in different phases of the project. The case study interviews' additional objective was to find out how the organization and management of cooperation and the cooperation itself are greatly experienced. The interviews were expected to bring out development ideas for the cooperation and to enable learning from experience. The research was made for SRV Viitoset to complete and support the existing Viitoset-model in development projects. The thesis consists of three parts: Literature study and creation of theoretical process model, description of cases and applying process model to cases and the interview study. Public Private Partnership -cooperation and applying it to regional development projects is studied in the literature part. Also the advantages and disadvantages of cooperation, the related roles and risks and land allocation are studied. The output of the research was developer-and municipality-oriented process models for implementation of regional development projects. In the developer-oriented model the construction company acts as the developer and the process progresses according to the company's methods. The municipality-oriented process progresses according to the municipality's land allocation process. Regional development project consists of the development project and the construction project. The progress of the development project depends on the land owner, the developer and the role of the construction company. The most significant difference in the construction company's point of view is, that the company takes part in the municipality-oriented process only from project planning phase onwards, whereas in the developer-oriented process the construction company is involved from the beginning. The created process models were tested in case-projects and the models suited well for the case projects. It came out from the interview study results, that proper risk identification has not been conducted in the projects and all possible risks haven't been even acknowledged. Fundamental risks in regional development projects are only partial implementation of the project, delay of implementation and complaints about plan proposal. Generally the cooperation was considered useful and smooth, because all the parties have common goals and a willingness to develop the region.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda kirjallisuuden ja kahden case-kohteen avulla SRV Viitoset Oy:lle aluekehityshankkeen prosessimalli, josta käy ilmi hankkeeseen osallistuvat osapuolet ja niiden roolit ja tehtävät eri vaiheissa. Lisäksi case-kohteiden haastatteluiden avulla tavoitteena oli selvittää kuinka yhteistyö sekä yhteistyön organisointi ja hallinta todella koetaan. Tavoitteena on oppia kokemuksesta ja tuoda esiin näkemyksiä yhteistyön parantamiseksi. Tutkimus tehtiin SRV Viitoset Oy:lle täydentämään ja tukemaan Viitoset-mallia kehityshankkeissa. Tutkimus koostuu kolmesta vaiheesta: kirjallisuustutkimuksesta ja teoreettisen prosessimallin luomisesta, case-kohteiden kuvaamisesta ja prosessimallin soveltamisesta case-kohteissa sekä haastattelututkimuksesta. Kirjallisuusosassa tutkitaan Public Private Partnership -yhteistyötä ja sen soveltamista aluekehityshankkeissa. Lisäksi kirjallisuusosassa tutkitaan yhteistyön haittoja ja hyötyjä, aluekehityshankkeen eri osapuolten rooleja, kaavoitusta sekä PPP-hankkeissa esiintyviä riskejä. Tutkimuksen tuloksena syntyi kehittäjä- ja kuntapainotteinen prosessimalli aluekehityshankkeiden toteuttamiseen. Kehittäjäpainotteisessa prosessissa kehittäjänä on rakennusliike, joten prosessi etenee rakennusliikkeen toimintatapojen mukaisesti. Kuntapainotteinen prosessi etenee kunnan kaavoitusprosessin mukaisesti. Aluekehityshanke koostuu kehitys- ja rakennusprojektista. Kehitysprojektin eteneminen riippuu kiinteistönomistajasta, kehittäjästä ja rakennusliikkeen roolista. Rakennusliikkeen kannalta suurin ero prosesseissa on, että kuntapainotteisessa prosessissa rakennusliike tulee hankkeeseen mukaan vasta hankesuunnitteluvaiheessa, kun taas kehittäjäpainotteisessa prosessissa rakennusliike on hankkeessa mukana alusta asti. Laadittuja prosessimalleja testattiin case-kohteilla ja ne soveltuivat case-tapauksiin hyvin. Haastattelututkimustuloksista huomattiin, että hankkeissa ei ole tehty kunnollista riskien tunnistamista eikä kaikkia mahdollisia riskejä edes tiedosteta. Aluekehityshankkeissa oleellisia riskejä ovat hankkeen toteutuminen vain osittain, hankkeen ajallinen venyminen sekä kaavaehdotuksista syntyvät valitukset. Yleisesti yhteistyö koettiin hyödylliseksi ja sujuvaksi, koska kaikilla osapuolilla on samat tavoitteet ja tahto kehitt8a aluetta.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Miettinen, Hannu I.
Keywords
Other note
Citation