Pääsuunnittelijan johtamistaidot - Johtajuus ja mahdollisuudet siinä kehittymiseen (11. Pääsuunnittelija - koulutusohjelma)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
20
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 2/2012
Abstract
Tämän tutkielman tarkoitus on pohtia, mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia pääsuunnittelijalla on toimia suunnittelun johtajana ja mitä ominaisuuksia tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää. Lisäksi pohditaan tehtävässä kehittymisen mahdollisuuksia ja sitä, miksi johtajuutta tarvitaan pääsuunnittelijan tehtävästä suoriutumisessa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (MRL 120 § 1 ja 2 mom.) Suunnittelijoilta edellytetään rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus sekä suunnittelijoiden kelpoisuutta arvioidaan suhteessa suunniteltavaan kohteeseen. Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Pääsuunnittelijan tulee johtaa suunnitteluryhmää ja huolehtia lukuisten velvoitteiden täyttymisestä projektin aikana. Määräyksissä sanotaan, että pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito. (MRA 48 §) Missään ei selkeästi määritellä pääsuunnittelijan roolia johtajana. Pääsuunnittelijan johtajuuteen vaikuttaa paljon rakennuttajan vahvuus. Heikko rakennuttaja, esimerkiksi kertarakennuttaja, tarvitsee rinnalleen vahvan pääsuunnittelijan ja vahvan rakennuttajan rinnalla pääsuunnittelijan tulee ottaa paikkansa. Vastuu suunnittelusta on aina viimekädessä suunnittelun tilaajalla, mutta pääsuunnittelijan rooli suunnittelun johtajana on merkittävä projektin onnistumisen kannalta.
Description
Keywords
suunnittelu, rakennushankkeet, pääsuunnittelija, johtajuus
Other note
Citation