Automated dynamic test generation for sequential Java programs

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Tietojenkäsittelyteoria
Mcode
T-119
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 58
Series
Abstract
Testausta ohjelmistoteollisuudessa on perinteisesti tehty ihmistyönä Tuotujen testitapausten avulla. Koska kyseinen menetelmä on kallis sen vaatiman työmäärän johdosta, automaattisille menetelmille testitapausten tuottamiseen on tarvetta. Tässä työssä tarkastellaan, kuinka dynaamista symbolista suoritusta, voidaan käyttää testitapausten tuottamiseen automatisoidusti Javalla toteutetuille ohjelmille, joissa ei esiinny rinnakkaisuutta. Työssä käytetty dynaaminen symbolinen suoritus on menetelmä, jossa testattava ohjelma suoritetaan sekä konkreettisesti että symbolisesti yhtä aikaa. Suorituksen aikana menetelmässä kerätään symbolisia rajoitteita kuvaamaan syötearvojen joukkoja, jotka pakottavat ohjelman suorituksen seuraamaan aikaisemmin tutkimatonta suorituspolkua. Ratkaisemalla kerätyt rajoitteet saadaan muodostettua uusia konkreettisia syötearvoja ja näin ollen jokainen testisuoritus saadaan testaamaan toisista testiajoista poikkeavaa käyttäytymistä. Symbolisen suorituksen yhdistäminen konkreettisilla arvoilla suorittamiseen on mahdollista toteuttaa instrumentoimalla annetun ohjelman suoritettavaa versiota. Pitämällä muistissa testiajojen aikana muodostetut rajoitteet voidaan seuraavan tutkimattoman suorituspolun valinta tehdä usealla erilaisella hakustrategialla. Menetelmällä, kuinka seuraava tutkittava polku valitaan, on kasvava merkitys silloin, kun testattavan ohjelman suorituspolkujen avaruus on liian suuri, jotta se voitaisiin käydä kattavasti läpi. Työssä kuvataan myös testausjärjestelmän rakenne, joka mahdollistaa useiden dynaamiseen symboliseen suoritukseen liittyvien testausajojen suorittamisen samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa moniydinsuorittimien sekä useiden erillisten tietokoneiden käytön testitapausten generoimisessa. Muita tämän työn tuloksia ovat menetelmä alustaa syötteenä annettavia olioita laiskasti sekä tekniikka, jolla voidaan välttää turhien testien luominen tietyissä tapauksissa, kun olioita käytetään ohjelmaan syötteenä. Työssä kehitettyihin menetelmiin pohjautuen on toteutettu työkalu, jota voidaan käyttää Java-ohjelmien testaukseen automatisoidusti. Toteutusta tarkastellaan tapaustutkimuksien pohjalta ja työstä saatujen kokemusten pohjalta dynaamisen symbolisen suorituksen skaalattavuutta laajoille ohjelmille arvioidaan.
Description
Supervisor
Niemelä, Ilkka
Thesis advisor
Heljanko, Keijo
Keywords
dynamic symbolic execution, dynaaminen symbolinen suoritus, test case generation, testitapausten generoiminen, code instrumentation, koodin instrumentointi, constraint solving, rajoitteiden ratkaiseminen, testing Java programs, Java-ohjelmien testaus
Other note
Citation