Decision analytical approach to effects-based operations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 155
Series
Abstract
Tässä työssä tarkastellaan monitavoitteisen päätösanalyysin soveltamista vaikutusperusteisten operaatioiden (VPO) suunnitteluun. Sotilaallisten operaatioiden suunnittelu on perinteisesti perustunut lähinnä vaihtoehtoisten toimintatapojen suorien seurauksien arviointiin. Tämä lähestymistapa laajennetaan VPO:ssa ottamalla huomioon toimintatapojen lopulliset seuraukset operaatioihin liittyvissä systeemeissä. VPO-terminologiassa lopullisia seurauksia kutsutaan vaikutuksiksi, joilla aikaansaadaan operaatioiden kokonaistavoitteiden toteutuminen. VPO-suunnittelutehtävässä etsitään toimintatapoja, jotka tuottavat toivotut vaikutukset ja välttävät ei-toivotut vaikutukset. Työssä esitellään VPO:n ominaispiirteet ja terminologia. Lisäksi tarkastellaan historiallisia sotilaallisia operaatioita ja näiden VPO piirteitä VPO n ominaispiirteiden perusteella rnääritellään VPO-suunnittelussa huomioon otettavat tekijät, joiden suhteen arvioidaan kirjallisuudessa esitettyjen analyysi- ja mallinnusmenettelyjen käyttökelpoisuus. Työssä esitellään uusi suunnitteluprosessi VPO suunnittelutehtävän jäsentelyyn, analysointiin ja ratkaisemiseen Olennaiset vaikutukset tunnistetaan prosessin alussa operaation kokonaistavoitteiden perusteella. Tämän jälkeen rajataan tarkasteltava systeemi ja muodostetaan systeemimalli. Vaikutusten toteutumista mitataan kriteereillä, jotka riippuvat niistä systeemimallin osista, joissa vaikutukset esiintyvät. Kriteereitä käytetään sekä tehokkaiden toimintatapojen että yksittäisen toteutettavaksi valittavan toimintatavan määräämiseen. Työssä sovelletaan epävarmuutta sisältävien päätöstilanteiden analysointiin käytettäviä monnitavoitteisia vaikutuskaavioita suunnitteluprosessin tukemiseen. Monitavoitteinen vaikutuskaavio mahdollistaa yhtäältä systeemin mallintamisen ja toisaalta monitavoitteisen päätösanalyysin tarjoamien menetelmien hyödyntämisen toimintatapojen hyvyyden arvioinnissa usean kriteerin suhteen. Mallin avulla voidaan myös toteuttaa erilaisia herkkyystarkasteluja. Lisäksi työssä kehitetään monitavoitteiseen vaikutuskaavioon perustuva VPO-suunnitteluprosessin tukityökalu EBOLATOR. Työssä esiteltävien uusien menettelyjen käyttökelpoisuus arvioidaan analysoimalla fiktiivinen sotilaallinen esimerkkioperaatio. Tulokset osoittavat menettelyjen soveltuvan hyvin VPO-suunnitteluun, koska ne vastaavat suunnittelun tarpeisiin hallittavalla läpinäkyvällä ja jäljitettävällä tavalla.
Description
Supervisor
Lampinen, Jouko
Thesis advisor
Virtanen, Kai
Hämäläinen, Raimo P.
Keywords
Bayesian networks, Bayes-verkot, effects-based operations, monitavoitteinen päätösanalyysi, influence diagrams, sotilaallinen suunnittelu, military planning, vaikutuskaaviot, multi-criteria decision analysis, vaikutusperusteiset operaatiot
Other note
Citation