Automatic identification of paper reels

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
96+
Series
Abstract
Paper companies are developing their outbound logistics operations towards item level supply chain management. This development requires item level identification of paper reels. Radio frequency identification and belt bar code are recognised as the most promising technology solutions. This thesis investigates paper reel identification, with an aim to find out how the paper industry could benefit from using automatic identification technologies in its supply chain. The literary part examines the areas of paper industry, supply chain management and technologies for automatic identification. Thereafter, the current state of reel identification is researched in a case study, which compares the identification and handling processes of three Finnish and three Swedish paper mills, and three harbours. The study also analyses the current way of using label information, and calculates the costs and benefits of automatic identification. It was found that radio frequency identification (RFID) is not yet mature for use in paper reel identification in a complete supply chain. However, the technology may provide solutions for mill and customer operations. Hence, it is recommended to continue testing with RFID technology. There is potential to improve paper reel identification and handling processes in Finland. Thus, it is recommended to proceed with the implementation of belt bar code technology. This recommendation is supported by calculations, which point out that investing in automatic identification technology and taking item level identification into use bring economical benefits for the supply chain parties.

Yksittäisten tuotteiden seuraaminen toimitusketjussa on paperiyhtiöille yhä tärkeämpää. Tällöin myös yksittäisten paperirullien tunnistamista on välttämätöntä. Lupaavimpina tekniikoina paperirullien tunnistamisessa pidetään radiotaajuuteen perustuvaa tunnistamista (RFID) ja viivakoodia. Tässä tutkimuksessa käsitellään paperirullien tunnistamista. Tavoitteena on selvittää, mitä hyötyä paperiyhtiöille olisi automaattisen tunnistustekniikan käytöstä. Kirjallisuustutkimuksen avulla perehdytään paperiteollisuuden, toimitusketjun hallinnan ja automaattisten tunnistustekniikoiden osa-alueisiin. Tämän jälkeen tehtävässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan kolmen suomalaisen ja kolmen ruotsalaisen paperitehtaan sekä kolmen sataman osalta paperirullien tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyviä prosesseja. Työssä analysoidaan myös rullaetikettien tietosisältöä sekä lasketaan tunnistustekniikoihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Työn tulokset osoittavat, että radiotaajuuteen perustuva tunnistaminen (RFID) ei vielä tällä hetkellä ole toimiva ratkaisu otettavaksi käyttöön koko toimitusketjussa. RFID-tekniikka voi kuitenkin osoittautua toimivaksi ratkaisuksi sekä paperitehtaan että asiakkaan sisäisissä toiminnoissa. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että paperiyhtiöt jatkavat RFID-tekniikan testaamista etenkin näissä kohteissa. Paperirullien tunnistus- ja käsittelyprosesseissa havaittiin olevan kehittämisen varaa etenkin Suomessa. Työssä suositellaankin vyöviivakooditekniikan ottamista käyttöön myös Suomessa tuotetuissa paperirullissa. Tätä suositusta tukevat investointilaskelmat, jotka osoittavat automaattisten tunnistustekniikoiden käyttöönoton ja yksikkötason tunnistamisen tuovan toimitusketjun osapuolille myös selviä taloudellisia hyötyjä.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Vehviläinen, Antti
Koskinen, Pekka
Keywords
supply chain, toimitusketju, item level identification, yksikkötason tunnistaminen, automatic identification, automaattinen tunnistaminen, paper reel, paperirulla, RFID, RFID, bar code, viivakoodi, belt bar code, vyöviivakoodi
Other note
Citation