Teollisuuskunnonvalvontajärjestelmän tuotteistamisprosessi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018-02-12
Department
Major/Subject
Translationaalinen tekniikka
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
81 + 7
Series
Abstract
Tuotteistaminen on määritelty ihmisten ajattelutapojen ja toimintojen muuttajana. Se johtaa innovointiin, mikä puolestaan nopeuttaa yrityksen liiketoiminnan kasvua. Tuotteistamiseen osallistuvat suunnittelijat ja kehittäjät oppivat jatkuvasti toisiltaan. Uusien tuotteiden suunnittelussa asiakkaiden ja työtekijöiden mielipiteet ja palautteet vaikuttavat tuotekehitykseen. Tuotteistamisessa voi myös esiintyä ongelmia: esimerkiksi pidentynyt tuotteistaminen ei välttämättä vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Toisaalta tuotteistaminen, jossa pyritään huomioimaan jokaisen asiakkaan toiveet, voi tukahduttaa innovoinnin. Tässä työssä keskitytään tuotteistamiseen aihealueeseen, jossa tavoitteena tuotteistaa uudenlainen kunnonvalvontajärjestelmä. Kumera Drives Oy on teollisuuden hammasvaihteiden suunnittelu- ja kokoonpanolaitos. Yritys on aloittanut kehittää kunnonvalvontajärjestelmänsä neljättä versiota ja on muodostanut toimivan konseptin prototyyppilaitteiston avulla. Jatkuva kunnonvalvonta edesauttaa hammasvaihteen kunnon kartoittamisessa sekä vähentää yllättäviä tuotantoseisokkeja, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen kustannuksiin. Järjestelmän sisältävä kunnonvalvontalaite edesauttaa teollisuuden hammasvaihteen kunnonvalvontaa. Työn tavoitteena oli tuotteistaa kunnonvalvontalaitteen prototyyppi sarjatuotantoa varten. Lähtökohtana oli kunnonvalvontalaite, jossa on antureita hammasvaihteen värähtelyyn ja voiteluöljyn laadun mittaukseen. Laitteiden mittaustiedot päivitetään kunnonvalvontaportaaliin ja niistä muodostetaan raportit asiakkaille. OPC UA -tiedonsiirtoyhteydellä on mahdollista luoda turvallinen yhteys pilvijärjestelmän ja tehdasvalvomon välille. Johtopäätöksenä, että tuotteistaminen on erittäin laaja alue, joka vaatii hyvää tuotesuunnittelua, tuotekomponenttien hallintaa ja laadukkaiden dokumenttien laatimista muodostaakseen onnistuneen ja kaupallisesti menestyneen tuotteen. Työssä on huomattu prototyyppien hyödyllisyys tuotekehityksessä, sillä prototyyppien avulla tuotteen heikkojen kohtien poisto on helpompaa, tehden näin polun tuotteen nollasarjan valmistukselle. Onnistunut nollasarja johtaa uuden tuotteen kaupallistamiseen, mikä puolestaan parantaa yrityksen kilpailukykyä ja vahvistaa suhteita nykyisiin ja uusiin asiakkaisiin. Tuotteistaminen kehittää yrityksen henkilökunnan osaamista, johtaen nopeampaan tuotekehitykseen ja uudenlaiseen innovointiin.

Productization changes people’s way of thinking and acting. It leads to innovation, which in turn enhances company’s financial revenues. Productization creates a fruitful collaboration between developers and designers. During development of a new products customers' and employees' opinions and reviews effect on product development. Productization may include problems: a prolonged productization does not necessarly satisfy the clients' changing requirements. In turn, productization which tries to satisfy all clients' whishes, could suffocate innovation. The aim of the thesis is productization of the condition monitoring system for a mass production. Kumera Drives Ltd. designs and manufactures industrial gearboxes. The company has begun developing its fourth-generation condition monitoring system by creating an operating prototype. Continuous condition monitoring of industrial gears prevents unscheduled production stoppage, which in turn affects the losses of the company’s revenues. The system includes gearboxes’ condition monitoring equipment. The aim of the project is productization of condition monitoring equipment, eventually preparing for mass production. The basic product includes condition monitoring device, with vibration and oil condition monitoring sensors. The measurement data is updated to the condition monitoring portal which includes reporting system. OPC UA -transmission protocol enables secure communication between the cloud system and the factory control room. Thesis concludes productization being very diverce topic and to create a commercially successful product, a good product design, inventory management, and a high-quality documentation are required. Prototyping assists product development, as it helps eliminating product’s weak spots paving the clear path to the production. A successful pre-mass production series leads to commercialization, which in turn improves company’s competitiveness and strengthen relations with current and new clients. Productization also affects personnel’s knowledge, leading to faster product development and innovation.
Description
Supervisor
Särkkä, Simo
Thesis advisor
Laine, Vesa
Keywords
tuotteistaminen, tuotekehitys, kunnonvalvonta, teollisuus 4.0, järjestelmäintegraatio
Other note
Citation