Empiric cross-case analysis for risk management in construction projects with construction management approach; developing practical risk profile and competence assessment tools

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 84 s. + liitt. 8
Series
Abstract
The master's thesis was a part of the TKK's and companies' PjRi-research (later: PjRi). The main object was to study how the risks are managed nowadays in construction projects with construction management approach (later CMC projects) and find out how the case empirics of PjRi could be used for the development of RM. The secondary objective was to develop a risk profile -tool by analyzing various sources of risks (as parts of general uncertainty) and another tool to assess competences of the CMC-project team. The focus is on client's and project's risks. The applied research method was a qualitative, empiric cross-case analysis. The researcher compiled and analyzed 14 projects. The focus was on the applied RM-practices, if any, and testing the developed tools. The applied theory of this thesis derives from the RM framework applied within the PjRi. That framework is further based a fairly extensive literature review. The RM of the three analyzed railway projects tended to be more comprehensive, systematic and successful than the RM of the eleven building construction projects. The potential success rate of the RM and, consequently, of the respective projects tended to be improved by the rate of professionalism in risk and project management, available competences of special expert, applied "team work" practices, specific risk oriented meetings, and the availability of a solid and updated RM-plan. In addition, such factors as the availability of engagement of the owner's relevant experience, project team's high competence, the early engagement of the CMC team, selected by qualitative criteria seemed to support the attainment of the projects goals. The developed Excel -based matrix to evaluate the team competence will measure experience, education and motivation of the team. Its parts are task-, experience- and cooperation competences. With this tool, the CMC-company can verify the competences of its CMC team to the clients. Similarly, the client can objectively compare and evaluate the teams as proposed by the CMC-contenders. The team competences correlated with the project success quite well (0.35). On the other hand, the correlation rate of risk and project management professionalism with the success was much higher (0.75). As combined, those factors correlated with the success even more strongly (0.79). For the risk profile tool, the sources of risk of the project and environment are grouped according to their manageability. The assessment method is a creative brain storm technique, where a facilitator coaches the project team and eventual experts.

Tutkimus oli osa TKK:n ja yrityksien ns. PjRi-tutkimusta. Päätavoitteena oli selvittää, miten riskejä hallitaan projektinjohtohankkeissa (myöhemmin PJ-hankkeissa) nykyään ja mikä PjRi-tutkimuksessa käytettyjen hankkeiden tutkimusanti on riskienhallinnan (myöhemmin RH) kehittämiselle. Toisena tavoitteena oli kehittää riskien lähteisiin (epävarmuuteen) perustuva riskien tunnistustyökalu sekä PJ-organisaation kompetenssien (osaamisien) arviointityökalu. Tutkimus kohdistuu tilaajaan ja hankkeen riskeihin. Päätutkimusmenetelmä oli laadullinen empiirinen cross-case -analyysi. Tutkija koosti, yhdenmukaisti ja analysoi neljätoista luottamuksellista hanketta keskittyen niiden RH:an ja kehitettyjen työkalujen testaamiseen. Työn teoria perustuu PjR-itutkimuksessa käytettyyn viitekehykseen ja sen yhteydessä tarkasteltuun laajaan kirjallisuuteen. Kolmen analysoidun ratahankkeen RH oli kokonaisvaltaisempaa, järjestelmällisempää ja onnistuneempaa kuin yhdessätoista talonrakennushankkeessa. RH:n ja siten hankkeiden onnistumismahdollisuuksia paransi RH- ja projektinjohtomenetelmien ammattimaisuus, erityisasiantuntijoiden käyttö, pientyöryhmien käyttö, riskipalaverit, Rh-suunnitelmien laatiminen ja päivittäminen. Myös tilaajan relevantti kokemus, hanketiimin hyvä ryhmäkompetenssi, PJ-toteuttajan laadullinen valinta ja aikainen kiinnittäminen tukivat onnistumista. Kehitetty Excel-perusteinen ryhmäkompetenssin arviointimenettely mittaa kokemusta, koulutusta ja motivaatiota. Menettelyllä PJ-toteuttaja voi osoittaa henkilöstönsä kompetenssien soveltuvuuden hankkeeseen tai tilaaja voi vertailla PJ-toteuttajaehdokkaiden organisaatioita. Ryhmäkompetenssin osat ovat tehtävä-, kokemus- ja yhteistoimintakompetenssit. Ryhmäkompetenssi ja hankkeen onnistuminen riippuivat (korrelaatio 0.35) toisistaan. Järjestelmällinen RH- ja projektinjohtomenettelyt ja onnistuminen riippuivat huomattavasti enemmän (0.75) toisistaan. Näiden yhteisvaikutus ja onnistuminen riippuivat lähes voimakkaasti (0.79) toisistaan. Kehitetyssä Excel-perusteisessa riskiprofiilissa hankkeen ja ympäristön riskien lähteet (epävarmuus) on pilkottu osiin toimijan itsensä niihin vaikutettavissa olevien vastatoimenpiteiden mukaisesti. Arviointimenetelmä perustuu ns. fasilitaattorin vetämään aivoriihi-tyyppiseen luovaan prosessiin, jossa hyödynnetään PJ-toteuttajan kokemusta ja mahdollisia erityisasiantuntijoita.
Description
Supervisor
Junnonen, Juha-Matti
Thesis advisor
Kiiras, Juhani
Göös, Tuomo
Keywords
risk, riski, uncertainty, epävarmuus, risk management, riskienhallinta, competence, kompetenssi, construction management, projektinjohtototeus, CM, management contracting, MC
Citation