Functional definition and comparison of newspaper's editorial systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Sanomalehtien toimitustyöskentely on muuttunut tekniikan kehittyessä ja uusien julkaisuvälineiden myötä. Uutisia ei julkaista pelkästään painetussa lehdessä, vaan myös Internetissä ja mobiileissa viestintävälineissä. Tässä hyödynnetään XML-kieltä, jonka avulla uutisen sisältö ja rakenne saadaan erotettua toisistaan. Uutinen voidaan julkaista useassa eri mediassa liittämällä siihen vain oikea rakennemäärittely. XML:n avulla uutisten vaihto voidaan toteuttaa helpommin, koska se on ohjelmisto- ja laiteriippumaton kieli. Myös toimitusjärjestelmävalmistajat ovat mukautuneet julkaisukanavien määrän lisääntymiseen ja markkinoille on tullut uusia XML:een pohjautuvia toimitusjärjestelmiä. Tällä hetkellä kohdeyrityksen lehtiryhmän lehdissä on käytössä useita eri toimitusjärjestelmiä. Tämä on vaikeuttanut mm. Iehtien välistä yhteistyötä. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää toimitusjärjestelmien kehittämisvaihtoehtoja tutustumalla markkinoilta löytyviin toimitusjärjestelmiin. Työn alussa suoritettiin lehdissä tarvekartoitushaastattelu, jonka avulla selvitettiin nykyjärjestelmien toimivuutta, luotettavuutta ja varmuutta, uusien ominaisuuksien tarvetta, lehtien välistä yhteistyötä, monikanavajulkaisemista sekä tulevaisuuden näkymiä toimitustyöskentelyn kannalta. Markkinoilta löytyvien toimitusjärjestelmävaihtoehtojen selvittämiseksi useille eri toimitusjärjestelmätoimittajille lähetettiin alustava kysely, jolla selvitettiin järjestelmien erilaisia teknisiä ja muita ominaisuuksia. Toimitusjärjestelmiin tutustuttiin myös niiden esittelyissä. Näiden perusteella muodostettujen vertailujen avulla alkutarkastelussa olleiden yli kymmenen toimitusjärjestelmän määrä saatiin rajattua kolmeen vaihtoehtoon. Nämä kolme järjestelmävaihtoehtoa testattiin niiden ominaisuuksien välisten erojen selvittämiseksi. Järjestelmiä tarkasteltiin niin toimituksellisten kuin teknisten ominaisuuksien suhteen. Erityistä huomiota kiinnitettiin XML-ominaisuuksiin. Työn lopuksi tarkasteltiin toimitusjärjestelmähankintaan liittyviä sisäisiä ja ulkoisia riskitekijöitä. Sisäiset riskit aiheutuvat mm. järjestelmän käyttöönotosta ja ylläpidosta sekä teknologiasta. Ulkoiset riskitekijät muodostuvat toimitusjärjestelmätoimittajiin liittyvistä riskeistä.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Vanhatalo, Seppo
Keywords
newspaper, sanomalehti, editorial system, toimitusjärjestelmä, testing of editorial systems, toimitusjärjestelmien testaus, editorial systems' XML features, toimitusjärjestelmien XML-ominaisuudet
Other note
Citation