Liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuus yhdysvaltalaisissa pankeissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on selvittää, ovatko yhdysvaltalaiset pankit kirjanneet liikearvoaan kuluksi oikea-aikaisesti. Lisäksi tavoitteena on täydentää aikaisempaa liikearvoon liittyvää tutkimusta pankkitoimialan osalta, sillä se on aikaisemmassa tutkimuksessa rajattu pois aineistosta poikkeavan liiketoimintamallin ja sääntelyn takia. Teoriaosuudessa käsitellään liikearvon muodostuminen ja sen arvonalentumistestaus US GAAP-standardien mukaisesti. Lisäksi tutkielmassa esitellään yleisesti pankkitoimialaa ja sen kehitystä viimeisen 30 vuoden aikana. Tutkielmassa esitellään myös aikaisempia tutkimustuloksia aiheeseen liittyen. Empiriaosuudessa tutkitaan yhdysvaltalaisten pankkien tekemien liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuutta tarkastelemalla osakemarkkinoiden reaktiota liikearvon arvonalentumiskirjauksiin markkinakorjattujen osaketuottojen kautta kirjausvuonna ja sitä edeltävinä vuosina. Lisäksi tarkastellaan pankin koon ja finanssikriisin vaikutusta liikearvon arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuuteen. Empiirisen osan tutkimusaineisto koostuu yhdysvaltalaisista pankeista. Pankkeja koskevat taloudelliset tiedot on kerätty Compustat Banktietokannasta,ja pankkien osaketuotot on kerätty CRSP-tietokannasta. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 2006-2012. Lopullinen otoskoko sisältää 213 havaintoa. Tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista pienimmän neliösumman regressiomallia. Tutkimustulosten mukaan ne yhdysvaltalaiset pankit, jotka ovat kirjanneet liikearvonsa tutkimusajanjaksona kuluksi, ovat tehneet sen markkinoiden näkemyksen mukaan oikea-aikaisesti. Lisäksi pankin koon ja finanssikriisin havaittiin vaikuttavan liikearvon oikea-aikaiseen kuluksi kirjaamiseen.
Description
Keywords
liikearvo, arvonalentumistestaus, SFAS 141, SFAS 142, pankit
Other note
Citation