Virheen pelko elokuvan tekoprosessissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
33+3
Series
Abstract
Opinnäytteeni Virheen pelko elokuvan tekoprosessissa tarkastelee sitä, kuinka virheeseen suhtaudutaan elokuvan tekoprosessin aikana. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten rohkeasti elokuvantekijät ovat valmiita ottamaan riskejä vai pyritäänkö niistä tietoisesti eroon? Kuuluvatko virheet luovaan työprosessiin? Voiko niitä edes välttää? Olen haastatellut opinnäytettäni varten kuutta elokuva-alan ammattilaista: dokumentaarisen elokuvan ohjaaja, kuvaaja, tuottaja-käsikirjoittaja, leikkaaja, käsikirjoittaja sekä äänisuunnittelija. Tämän lisäksi olen pohtinut elokuvan työprosessia luovuustutkimuksen näkökulmasta vertailemalla elokuvan tekoprosessia luovaan työprosessiin. Olen rinnastanut leikin ja luovuuden ja pohtinut, onko virheen pelolla sijaa leikin ja luovuuden vapaassa ilmapiirissä? Ja jos on, mitä leikille ja luovuudelle silloin tapahtuu?  Opinnäytetyön loppupäätelmä on, että virheet - positiiviset ja negatiiviset -  kuuluvat kiinteästi luovan työprosessin kulkuun. Ne ilmenevät prosessin aikana erilaatuisina riippuen siitä, mihin lopputulokseen virhe työprosessissa johtaa. Useimmiten virhe koetaan lopulta positiivisena ja kiinteästi työnkuvaan kuuluvana, jopa sitä eteenpäin vievänä. Oleellisemmaksi luovuutta rajoittavaksi tekijäksi nousikin virheen sijasta pelko. Sen havaittiin kutistavan luovuutta ja vaikeuttavan elokuvalle ominaista parityöskentelyä. Itsensä paljastamisen pelko nousi esille, suhteessa elokuvan julkisuuteen, samoin henkilökohtaiseen paljastumiseen liittyvä häpeän kokemus. Se, miten hyvin ihminen jaksoi elokuvan tekoprosessin raskaita puolia, oli suhteessa siihen, miten hän tunsi tekoprosessin luonnetta ja omaa käyttäytymistään siinä. Tätä tukevia asioita olivat työprosessin luonteen ymmärtäminen, eri elokuva-alan työnkuvien tunteminen sekä itsetuntemus.

My thesis The fear of making mistake in the process of film-making examines how mistakes are viewed during the fim-making process. What factors affect how willing film-makers are to take risks or do they try to minimize the possibility of errors? Are mistakes an integral part of the creative process? Is it even possible to avoid them? For this thesis I have interviewed six professionals in the field, including documentary film director, cinematographer, producer-writer, film-editor, writer and sound-designer. I have also examined the process of making films from the perspective of creativity research by comparing two processes: film-making and creative work. I have juxtaposed creativity and play and examined if the fear of making mistakes is present in the free atmosphere of play and creativity. And if so how is play and creativity affected? My conclusion is that both positive and negative mistakes are an integral part of the creative process. A mistake can be positive or negative depending on how it affects the outcome of the creative process. Usually a mistake is viewed as a positive thing, an integral part of the work, even a factor moving the process forward. Rather than the mistake itself the fear of making mistakes ends up limiting creativity. This fear diminishes creativity and hinders the co-operation necessary for film-making. Other themes present were the fear of exposing oneself due to the public nature of a film, and the experience of shame that this fear generates. How well a person was able to cope with more difficult aspects of the film-making process was dependent on two things: how familiar the person was with the nature of this process and his or her actions within the process. Factors supporting a positive outcome were self-awareness, understanding the nature of the work-process and familiarity with different job-descriptions within the industry.
Description
Supervisor
Halme, Mia
Thesis advisor
Halme, Mia
Keywords
virhe, luovuus, leikki, häpeä, ei-tietäminen
Other note
Citation