Sisärakentamisen tuotteistus toimisto- ja liikekohteissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
113
Series
Abstract
Tutkimuksessa tuotteistettiin InLook-Interior -sisärakennusryhmän toimintamalli, joka pilotoitiin käytännön kohteessa. InLook-Interior -ryhmään kuuluu E.Hiltunen Oy, arkkitehtitoimisto KVA Oy, Oy Sistem ja insinööritoimisto Olof Granlund Oy. Ryhmä tarjoaa keskitettyä sisärakennuspalvelua toimisto- ja liiketiloihin sekä hotelleihin. Toimintamalli perustuu asiakaslähtöiseen ja avoimeen rakentamiseen ja siinä sovelletaan telakkateollisuuden käyttämää turn-key -toimintamallia. Tuotteistaminen jakaantui kahteen osaan, joita ovat toimintaprosessi ja tuoteosat. Toimintaprosessi jaettiin tehtäviin, joihin rakennettiin vakioidut mallit ja työkalut. Ryhmä pystyy menemään mukaan myös kesken olevaan hankkeeseen ja soveltamaan siinä tuotteistettua mallia. Prosessiosia ovat; kuntotutkimus, käyttäjäkysely, luonnossuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, talotekninen suunnittelu, toteutus, käytönopastus, huoltokirja ja käyttäjätuki. Lopputuotteen osalta tuotteistaminen toteutettiin siten, että ryhmä luo vakioituja tuoteosia, joista lopputuote rakennetaan tapauskohtaisesti. Nämä tuoteosat on rakennettu siten, että ne sisältävät standardi-, vaihtoehtoisia ja tapauskohtaisia osia. Ryhmän tuoteosat kattavat alakatot, lattiat, ei-kantavat väliseinät, sisäovet sekä sähkö- ja Ivi-järjestelmät. Toimintamallin havaittiin toimivan hyvin pilottikohteessa ja vastaavan hyvin sille asetettuja tavoitteita. Verkostossa toimiminen helpotti hankkeen eri osapuolten keskinäistä yhteistyötä ja mahdollisti oppivan prosessin. Pilottikohde osoitti kuitenkin vielä kehityskohteita ryhmän toiminnassa, vaikka hanke onnistuikin hyvin. Toteutusmuototarkastelun perusteella InLook-Interior -ryhmän toimintamalli tarjoaa tilaajalle helpon ja tehokkaan tavan toteuttaa rakennushankkeensa verrattuna muihin toteutusmuotoihin. Lisäksi toimintamalli mahdollistaa nopeat hankeaikataulut, koska siinä suunnittelu ja toteutus voidaan limittää ja tuoteosiin perustuvat ratkaisut pystytään toteuttamaan nopeasti. Toimintamallin soveltuvuutta markkinoille arvioitiin nykyisten toteutusmuotojen teoriatarkastelun ja asiakaskunnan keskuudessa suoritetun markkinaselvityksen perusteella. Markkinaselvityksessä haastateltiin 10 henkilöä, jotka edustivat sekä tilojen käyttäjiä että niiden sijoitustoimintaa harjoittavia omistajia. Markkinaselvityksen perusteella tämän tyyppisille malleille on kysyntää, mutta nykyinen kilpailuttamiskäytäntö vaikeuttaa sen käyttöönottoa. Tilaajat kokevat kilpailuttamisen oleelliseksi osaksi rakentamista. Nykyisissä toteutusmuodoissa kilpailu perustuu lähinnä työsuoritusten hintakilpailuun. Tulevaisuudessa tilanne voi helpottua, jos SR -malliset toteutusmuodot yleistyvät Suomessa.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Kiiras, Juhani
Keywords
internal work, sisärakentaminen, productisation, tuotteistaminen, design-build, SR-malli, open building, avoin rakentaminen, delivery methods, toteutusmuoto
Other note
Citation