Augmented Sociality - How the Digital and Physical Worlds Merge in the Social Use of ICT

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
91 + app., 101
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 239/2018
Abstract
In the digitalized society of today, individuals are leading increasingly ICT infused social lives, both at work and during leisure. This development entails individuals repeatedly combining their digital- and physical-world social behaviors with and around information and communication technology (ICT) use in various work and leisure situations. With ICT impacting their ongoing sociality, this combining gives rise to complex social phenomena that come with both opportunities and risks for individuals' productivity and well-being. As a result, individuals can be left struggling in their efforts to keep their combining behaviors benign. These struggles, associated with the positive and negative effects of ICT use on individuals, are deemed an important, nascent topic in Information Systems (IS). This thesis focuses on how these struggles unfold, affect individuals' sociality and lead to the positive and negative effects on their productivity and well-being, by examining the social tensions arising and becoming resolved in the combining processes. Video-recorded empirical data from real interactions with and around ICT are used, supplemented with interviews. The videos are analyzed using multimodal interaction analysis and the interviews using content analysis, applying a theoretical background of symbolic interactionism. Based on the findings, the thesis introduces a novel theoretical device, the concept of Augmented Sociality, for understanding how the combining of the digital and physical worlds can be obtained in the social use of ICT in a way that is benign to the ongoing sociality. The thesis positions Augmented Sociality as a state in social behavior, an interactional co-achievement of humans and ICT, where the digital and physical worlds merge into one hybrid environment for social behavior. Augmented Sociality is made possible by individuals negotiating their interactions with each other and ICT in a socially acceptable way, staying within their social tolerance toward ICT use. Within this social tolerance, the combining behaviors are deemed socially acceptable ICT use, and as a result, the state of Augmented Sociality emerges. Maintaining Augmented Sociality requires heightened social sensitivity toward the social demands of all participants, whether human or ICT. Each incident of achieving this social acceptability reinforces Augmented Sociality. Over repeated achievements, individuals tend to adapt their social tolerances toward ICT use and help ICT to adjust itself accordingly, to comprise humans and ICT as one social group, across the digital and physical worlds as one hybrid social environment. These adaptations, in turn, impact the ways in which individuals work and spend time together during leisure and respond to ICT in interaction.The thesis proposes that Augmented Sociality can help in addressing the effects of ICT use on users' sociality, productivity and well-being. The thesis contributes to the knowledge on the effects of the increasing use of ICT and social use of ICT. Further, it provides real-life, empirical insights into the ways in which individuals keep up their social life with and around ICT.

Digitalisaation myötä sekä työ että vapaa-aika on yhä laajemmin tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käytön läpäisemää. Tämä kehitys on muuttanut ICT:n käyttäjien käsitystä todellisuudesta ja sen luonteesta: digitaalisista maailmoista on tullut heille yhtä todellisia kuin se fyysinen maailma, jossa elämme. Samalla sosiaalisuudesta on tullut ICT-sidonnainen ilmiö, joka kuuluu myös digitalisaatiokehityksen piiriin. Fyysinen ja digitaalinen maailma voivat myös sekoittua, sillä ICT:n käyttö on yhä enemmän läsnä myös kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tämä kehitys ei ole ongelmatonta, sillä kahden sosiaalisen maailman yhdistäminen tuo mukanaan molempien sosiaaliset vaatimukset samaan tilanteeseen. Näissä toistaiseksi vähän tutkituissa prosesseissa, joissa ihmiset yhdistävät digitaalista ja fyysistä maailmaa ICT:n avulla, kahden maailman törmäyksistä syntyy sekä sosiaalisia mahdollisuuksia että haasteita, jotka voivat vaikuttaa ICT:n käyttäjien tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Tämä väitöskirja avaa prosesseja, joilla ICT:n käyttäjät luovivat samanaikaisesti fyysisessä ja digitaalisessa maailmassa ja yrittävät välttää niiden törmäysten haitat yhdistämällä molempien maailmojen sosiaaliset vaatimukset lisäarvoa tuottavalla tavalla. Väitöskirjan empiirisenä materiaalina on käytetty videointeja oikeista työ- ja vapaa-ajan sosiaalisista tilanteista, joissa ICT:n käyttäjät yhdistävät digitaalista ja fyysistä maailmaa. Videot on analysoitu multimodaalisella vuorovaikutusanalyysilla, käyttäen symbolista interaktionismia teoreettisena linssinä tulosten tulkinnassa. Tulosten perusteella väitöskirjassa esitellään muuntunut sosiaalisuuden tila, laajennettu sosiaalisuus (Augmented Sociality). Laajennettu sosiaalisuus syntyy, kun ihmiset onnistuvat ICT:n kanssa toimiessaan sulauttamaan fyysisen ja digitaalisen sosiaalisen maailman hybridiksi, yhdeksi sosiaaliseksi maailmaksi. Näin tapahtuu silloin, kun he onnistuvat ottamaan huomioon molempien maailmojen sosiaaliset odotukset riittävän hyvin kokeakseen ICT:n käytön sosiaalisesti hyväksyttäväksi ja ollakseen valmiita sietämään siitä johtuvia poikkeamia sosiaalisista vaatimuksistaan.Laajennetun sosiaalisuuden saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii hienotunteisuutta ja monipuolisia sosiaalisia taitoja, sillä onnistuakseen ICT:n käyttäjien on huomioitava yhtä aikaa sekä ihmisten että ICT:n sosiaaliset vaatimukset fyysisessä ja digitaalisessa maailmassa. Onnistumisten seurauksena he kokevat toimivansa hybridiympäristössä uudenlaisten käyttäytymissääntöjen ja odotusten ohjaamina. Laajennetun sosiaalisuuden ymmärtäminen auttaa löytämään siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, suunnittelemaan käyttäjien tuottavuutta ja hyvinvointia tukevia palveluja, sekä jäsentämään teoreettisesti digitalisaation ja teknologian käytön mukanaan tuomaa muutosta sosiaalisissa suhteissamme.
Description
Supervising professor
Tuunainen, Virpi Kristiina, Prof., Aalto University, Department of Information and Service Economy, Finland
Thesis advisor
Sarker, Suprateek, Prof., University of Virginia, USA
Keywords
increasing use of ICT, social use of ICT, dark side of ICT use, user behaviour, sociality, work, leisure, information systems, digitalisaatio, ICT:n sosiaalinen käyttö, teknologian käytön haittavaikutukset, työ, vapaa-aika, sosiaalisuus, videopohjainen tutkimus, vuorovaikutus
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Tiilikainen, S., Tuunainen, V-K. Reinforcing Family Values with Web Design - Case Yle “P2” Children’s Website. Selected Papers of the IRIS, 2014. pp. 50–64.
  • [Publication 2]: Tiilikainen, S. The Hidden Curriculum of ICT and the Social Behavior of Young Children, in Proceedings of ECIS 2018 Conference.
  • [Publication 3]: Kohonen-Aho, L., Tiilikainen, S. Constructing Shared Context for Temporary Teams in Virtual Worlds with Informal Interaction, in Proceedings of ICIS 2017 Conference.
  • [Publication 4]: Tiilikainen, S., Tuunainen, V-K., Sarker, S., Arminen, I. Do ICT Interruptions Really Distract from Performance of Knowledge Work: The Critical Role of Civil Inattention. Unpublished manuscript.
Citation