Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutukimuksen tavoitteena on selvittää missä määrin tutkimus- ja kehittämismenot vaikuttavat suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen. Teoreettisen viitekehyksen perusteella muodostetaan kaksi tutkimushypoteesia, joita testataan regressioanalyysin avulla. AINEISTO Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 57 tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneesta suomalaisesta pörssiyhtiöstä. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson ONE Banker - tietokannasta, sekä yritysten vuosikertomuksista. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 2008 - 2014 ja tutkimus käsittää yhteensä 399 yritysvuosihavaintoa. TUTKIMUSMENETELMÄ Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen tutkitaan korrelaatioanalyysin sekä lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin keinoin. Tulevaa kasvua mitataan liikevaihdon kasvulla ja tulevaa kannattavuutta liikevoittoprosentilla ja koko pääoman tuottoasteella. Ensisijaisena selittävänä muuttujana toimii T&K-intensiteetti. Kontrollimuuttujina tutkimuksessa ovat yrityksen koko, velkaantumisaste ja toimiala. TULOKSET Regressioanalyysissa saatujen tulosten mukaan T&K-menoilla on positiivinen vaikutus yrityksen tulevaan kasvuun neljän vuoden aikaviiveellä. Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutuksesta yrityksen tulevaan kannattavuuteen ei saatu lainkaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
Description
Keywords
tutkimus- ja kehittämismenot, kasvu, kannattavuus, IAS 38
Other note
Citation