Rullaava suunnittelu liiketoiminnan ja operatiivisen johtamisen tukena. S-ryhmän pilottiyhtiöiden näkemyksiä rullaavaan suunnitteluun siirtymisestä.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet Tässä pro gradu työssäni tutkin sitä, miten siirtyminen rullaavaan suunnitteluun tukee liiketoimintaa ja operatiivista johtamista sekä miten se mahdollistaa nopeamman reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Tutkimuksen empiirisenä kohteena on S-ryhmän siirtyminen liiketoiminnan rullaavaan suunnitteluun. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia S-ryhmän liiketoiminnan suunnittelijat näkevät jo nyt rullaavassa suunnittelussa ja miten he uskovat uuden suunnittelumuodon tukevan heidän työtään ja operatiivista johtamista tulevaisuudessa. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Teoriaosuudessa perehdyin kirjallisuuden avulla siihen, miksi yhä useammat yritykset ovat siirtymässä perinteisestä budjetoinnista rullaavaan suunnitteluun. Toteutin varsinaisen tutkimukseni haastattelemalla kohdeyrityksen S-ryhmän liiketoiminnan suunnittelijoita sekä perehtymällä yrityksen sisäisiin materiaaleihin. Tutkimukseni on laadullinen ja metodina käytin ryhmähaastatteluja. Aineisto kerättiin seitsemän ryhmähaastattelun avulla helmikuussa 2011. Ryhmähaastatteluiden avulla sain kerättyä lyhyessä ajassa kattavan ja monipuolisen aineiston. Lisäksi haastateltavat puhuivat aidosti ja varauksetta aiheesta, koska haastattelutilanne säilyi keskustelumaisena ja välittömänä. Keskeiset tutkimustulokset Aineiston perusteella voidaan sanoa, että rullaava suunnittelu tuo liiketoiminnan suunnittelijoille konkreettista apua toiminnan ohjaamiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Se auttaa liikkeenjohtoa ennustamaan tarkemmin tulevaisuutta, helpottaa muutoksiin reagoimista sekä keventää pitkällä tähtäimellä liiketoiminnan suunnittelua. Se koetaan myös prosessina realistisempana ja enemmän liikkeenjohdon tarpeita tukevana kuin perinteinen budjetointiprosessi. Rullaava suunnittelu tukee aidosti liiketoiminnan suunnittelijoiden päätöksenteossa ja auttaa heitä varautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Lisäksi suunnittelijat kokivat sen helpottavan myös resurssien suunnittelua ja henkilöstön motivointia muutostilanteissa. Rullaava suunnittelu pakottaa suunnittelijoita katsomaan tulevaisuuteen sekä kehittää heidän laskennallista osaamistaan. Rullaavan suunnittelun siirtymäprosessi tulee kuitenkin suunnitella huolellisesti, koska kyse on muustakin kuin pelkästä uuden järjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmätoteutus on tosin siirtymävaiheen alussa suuressa roolissa ja siksi sen kehittämiseen tulee kiinnittää paljon huomiota. S-ryhmässä siirtymävaiheen suurimmat haasteet liittyivät juuri järjestelmän epävakauteen ja monimutkaisuuteen, mikä turhautti suunnittelijoita. Rullaavan suunnittelun onnistunut käyttöönotto vaati myös, että yrityksessä päätetään riittävän ajoissa, koska perinteisestä budjetoinnista voidaan luopua.
Description
Keywords
rullaava suunnittelu, ennustaminen, ennuste, liiketoiminnan suunnittelija, strateginen ketteryys, perinteinen vuosibudjetointi
Other note
Citation