Great minds think alike: Sociocultural perspective on human creativity in the age of big data

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Hälinen
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visual Communication Design
Language
en
Pages
248+8
Series
Abstract
Human creativity is in high demand in the 21st century, and it has been acknowledged that unlocking the creative capacity of the whole population would have major effects. However, while several surveys demonstrate that many people consider creativity a personal and an economic asset associated with individual and societal wellbeing, simultaneously many of them doubt their own creative abilities. Even though findings from the field of cognitive neuroscience have shown that the phenomenon is intrinsic and we all possess creative potential, it is claimed that an average person holds stereotypical or dated ideas about creativity, which may explain why the discourse on creativity has suffered from so many misconceptions. This study presents the hypothesis that current understandings of creativity are the result of numerous variables, such as general perceptions of the social status and the role of age. Some of these variables are then selected for in-depth investigation by using critical discourse analysis. The results of this analysis suggest that a multitude of conceptions on creativity will remain until the science of creativity is established. Moreover, creativity is an ambiguous, socioculturally dependent and evolving phenomenon. Furthermore, miscommunication between different social groups can influence the public’s views more than the myths or misconceptions about the phenomenon per se. The implications of the results and future research directions are presented here within. Alongside of the research, an experimental concept of Metacognitive Process in Creative Self-Confidence was developed to explore the possible causalities of ambiguous creativity complex, current sociocultural environment, and individualistic perception on one’s own creative self.

Luovuudelle on suuri kysyntä nykyaikana. On käsitetty kuinka suuri vaikutus sillä olisi, jos koko väestön luova kapasiteetti voitaisiin valjastaa. Tutkimukset osoittavat, että vaikka valtaosa ihmisistä kokee luovuuden henkilökohtaisena ja taloudellisena etuna, ja assosioivat ilmiön sekä yksilölliseen että yhteiskunnalliseen hyvinvointiin, niin silti he itse samanaikaisesti epäilevät omaa luovaa potentiaaliaan. Vaikka kognitiivisen neurotieteen alan havainnot ovat jo osoittaneet, että ilmiö on luontainen ja kaikki omaavat luovan potentiaalin, on väitetty, että silti valtaosan käsitys on stereotyyppinen tai tiedot luovuudesta ovat vanhentuneita. Tämä saattaa selittää, miksi luovuuden diskurssi on kärsinyt useista tyypillisistä väärinkäsityksistä ilmiöön liittyen. Tämä tutkielma teorisoi, että yleinen nykykäsitys luovuudesta on seurausta lukuisista muuttujista kuten esimerkiksi eri näkemyksistä sosiaalisen aseman ja iän roolista luovuudessa. Tätä tutkielmaa varten vain osa monista muuttujista on valittu tarkasteltaviksi lähemmin, ja niitä on tutkittu kriittisen diskurssianalyysin avulla. Tulokset viittaavat siihen, että erilaiset ideat ihmisluovuudesta pysyvät lukuisina kunnes vakaa tieteellinen perusta luovuudelle on luotu. Tutkielmassa todetaan, että luovuus on moniselitteinen ja alati kehittyvä ilmiö sekä se on riippuvainen sosiokulttuurisesta ympäristöstä. Sen lisäksi tutkimuksessa esitetään, että ihmisten yleisnäkemykseen luovuudesta on saattanut vaikuttaa luovuusmyyttejä ja yleisiä väärinkäsityksiäkin enemmän eri yhteiskunnallisten ryhmien välinen kommunikointi. Tulokset ja ehdotukset tutkimuksen tulevalle suuntaukselle esitetään tässä työssä. Tutkimuksen rinnalle kehitetty kokeellinen konsepti; luovan itsevarmuuden metakognitiivinen prosessi, seuloo mahdollisia kausaliteetteja vaikeasti tulkittavan luovuuden ilmiön, nykyisen sosiokulttuurisen ympäristön ja yksilön luovan minäkäsityksen välillä.
Description
Supervisor
Vyas, Rupesh
Thesis advisor
Vyas, Rupesh
Keywords
creative self-confidence, creative insight, human interaction, communication, critical discourse, human perception, creative thinking, creative expression
Other note
Citation