Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
56+8
Series
Abstract
Tässä diplomityössä perehdyttiin teolliseen internettiin käsitteenä sekä siihen kuinka se tulee muuttamaan sähkösuunnittelutoimiston työskentelyä. Työ tehtiin insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:lle toimiston sähkö-, tele ja turvasuunnittelun avuksi. Työn tavoitteena oli selvittää kuinka teollinen internet tulee muuttamaan sähkösuunnittelua, millaisia mahdollisuuksia se luo ja kuinka siihen tulisi varautua etukäteen. Työssä käsiteltiin teollisen internetin ja eri synonyymi-käsitteiden merkityksiä ja vivahteellisia eroja. Työssä selvitettiin myös tämän hetkistä yleistä markkinatilannetta teollisen internetin osalta sekä perehdyttiin hieman tarkemmin talotekniikan tarjontaan. Markkinatilannetta selvitettiin lähettämällä sähköpostitse kyselyitä tilaajille ja laitetoimittajille. Työssä tuotiin tämän lisäksi esiin teollisen internetin hyötyjä, haittoja ja riskejä. Termien käsittelyssä nousi esiin, että niiden erot johtuvat käytännössä näkökulmasta, joista aihetta katsotaan. Loppupeleissä kaikissa termeissä on kyse älykkäistä verkottoituneista laitteista. Markkinatutkimuksessa selvisi, että tarjonta alkaa olla jo melko kattava, mutta eri järjestelmien välinen kommunikointi on mitätöntä. Tutkimuksen perusteella kysyntä ja tarjonta eivät täysin vastaa toisiaan tällä hetkellä, mutta kiinnostusta aihetta ja sen kehittymistä kohtaan on nähtävissä. Hyötyinä esiin nousivat etätoiminnan mahdollisuudet, energiatehokkuus ja järjestelmien yhteensopivuus. Haitoista nousivat esiin verkon kuormituksen ja päivitysten kasvu sekä järjestelmien avoimuuden tuomat riskit. Riskeistä nousi esiin, että kyberturvallisuuden vaatimukset tulevat kasvamaan entisestään teollisen internetin myötä. Riskinä on myös että datan räjähdysmäisen kasvun myötä hukutaan datan määrään. Työn lopputuloksena syntyi käsitys siitä, että teollinen internet tulee vaatimaan sähkösuunnittelijoilta entistä laajempaa osaamista ja sähkö- sekä automaatio-suunnittelu tulevat lähentymään toisiaan entisestään. Sähkösuunnittelutoimistolle parhaana teollisen internetin luomana mahdollisuutena nousi esiin kiinteistön asiakirjojen ylläpitopalvelu pilven välityksellä.

This master´s thesis got acquainted with industrial internet as a concept and how it will change the work of an electrical design office. The thesis was made for the engineer office Tauno Nissinen Oy to help with electrical, telecommuni-cation and security design. This thesis aimed to find out how Industrial Internet will change electrical de-sign, the possibilities it creates and how it should be anticipated beforehand. The thesis examined the meaning of Industrial Internet and the different synon-ymous terms and the subtle differences between them. The thesis also examined the general market situation regarding Industrial Internet by sending email in-quiries to the clients and equipment suppliers and took a closer look at the sup-ply of building services. The benefits, disadvantages and risks of industrial in-ternet were also brought up. When processing the terminology it was discovered that the difference between the terms stems from the point of view from which the subject is handled. In the end the terms are all about networked intelligent devices. When doing mar-ket research it was found out that the supply is getting quite comprehensive but communication between the different systems is almost non-existent. Research shows that supply and demand don't quite coincide at the moment but an inter-est towards the subject and its development can be seen. The benefits that came up were the possibilities for remote operations, energy efficiency and the com-patibility of the system. The disadvantages were strain on the network and the increased amount for updates as well as the risks regarding the openness of the systems. The risks that came up were the rising demands on cyber safety and that the explosive increase of data might drown us with the vast quantities. The thesis concludes in the notion that industrial internet will require even wider comprehension and know-how from electrical designers and that electri-cal and automation design will come even closer together. The best possibility from industrial internet for an electrical design office was the handling of real estate documents through a cloud.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Danska, Antti
Keywords
internet of things, teollinen internet, sähkösuunnittelu, kyberturvallisuus
Other note
Citation