Rakenteellisen vaihtelun käsittely ruiskuvalukomponenttien kokoonpanossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
65 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Tässä työssä on käsitelty tarkkuusmuoviosien kokoonpanotuotannon ongelmia tilanteessa, jossa komponenttien valmistuksessa käytetään rinnakkaisia prosesseja. Työ pyrkii löytämään toimintamallin rinnakkaisten prosessien aiheuttaman vaihtelun hallitsemiseksi. Työn avulla lukija saa käsityksen tällaisen vaihtelun aiheuttamien ongelmien laajuudesta sekä teknisesti että taloudellisesti, ja siitä kuinka niitä tulisi käsitellä kokoonpanotuotannossa. Lisäksi työ esittää tärkeitä jatkotutkimuskohteita massatuotannon toimintaedellytysten parantamiseksi tarkkuusmuoviosien kokoonpanotuotannossa. Työ jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään erilaisia vaihtelun muotoja ja prosessinkehitysmenetelmiä muiden tutkimusten pohjalta. Toinen osa on ns. case-tutkimus, jossa selvitetään koejärjestelyin vaihtelun muotojen määrä ja lähteet yhdessä tuotteessa. Toisessa osassa luodaan myös case-tutkimuksen pohjalta toimintamalli rinnakkaisista prosesseista johtuvan, ns. rakenteellisen vaihtelun käsittelemiseksi tulevissa tuoteohjelmissa.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Lassila, Johanna
Keywords
structural variation, rakenteellinen vaihtelu, statistical process control, tilastollinen laadunvalvonta, SPC, Taguchi, process development, prosessinkehitys
Other note
Citation