Growth Opportunities for Finnish Building Contractors in the Baltic Countries

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
en
Pages
197
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on edesauttaa suomalaisia talonrakennusyrityksiä hyödyntämään houkuttavia kilpailukenttiä ja kasvustrategioita kannattavasti toimitila- ja asuntorakentamisen markkinoilla Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tässä talonrakennusyrityksen ydinliiketoiminnaksi rajattiin (1) toimitilojen projektinjohtourakointi- ja kehitysliiketoiminta sekä (2) asuntokehitys. Nykytilat ja ennusteet talonrakennusmarkkinoilta Virossa, Latviassa ja Liettuassa koottiin aluksi kirjoituspöytätutkimuksilla, pääosaksi Internetin välityksellä. Markkinatilanteen ja menestystekijöiden ymmärrystä toimitilojen projektinjohtourakointi- ja kehitysliiketoiminnassa syvennettiin haastattelemalla Baltian alueella toimivia SRV:n nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaita. Vastaavasti tietämystä asuntokehityksen mahdollisuuksista Tallinnassa, Riikassa sekä jossain määrin koko Virossa ja Latviassa lisättiin asiantuntijahaastatteluilla Tallinnassa ja Riikassa. Teoreettisena kontribuutiona ovat kaksi kasvustrategiakonseptia, jotka suunniteltiin liiketoimintakirjallisuuden ja edelleen valikoitujen teoreettisten lähtökohtien perusteella. Kasvustrategiakonseptit edesauttavat liiketoiminnan johtamista menestyksellisesti kehityssyklin kolmessa suhdannevaiheessa: kasvavilla, kypsillä ja laskevilla asunto- ja muilla tilamarkkinoilla. Kasvustrategiakonsepteja sovellettiin Viron, Latvian, ja Liettuan toimitila- ja asuntomarkkinoille perustuen haastateltavien käsityksiin ja ennusteisiin markkinakehityksestä lähivuosina. Konseptien ohjeita testattiin myös kahdessa SRV:n toteuttamassa projektissa. Ohjeita noudattamalla SRV olisi todennäköisesti menestynyt vielä paremmin kuin projekteissa oli käynyt. Eri tilojen projektinjohtourakointi- ja kehitysliiketoiminnassa menestystekijöitä ovat (1) houkuttavien tonttien hankinta, (2) yhteistyö viranomaisten kanssa, (3) pätevä aliurakoitsija- ja alihankkijaverkosto, (4) paikallisosaamisen hankinta ja (5) pätevien avainhenkilöiden varmistaminen. Asuntokehityksen menestystekijät kuten asumismuodot, suunnitteluratkaisut, laatu ja asunnonostajapalvelut riippuvat merkittävästi asuntokehityshankkeiden sijaintitekijöistä. Eräs yhteinen menestystekijä kehityshankkeissa on portinvartijasuhteiden hallinta. Houkuttavimmat liiketoiminnan kasvumahdollisuudet suomalaisille tilatoteuttajille löytyvät mm. tuotanto- ja varastotilojen projektinjohtourakoinnista Tallinnan ja Narvan ympäristössä. Houkuttavimpana asuntokehityskohteena suositellaan mm. rivitalohanke-kehitystä pariskunnille ja perheille Petersalan alueella Riikassa.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Juhokas, Marko
Keywords
Baltic countries, asuntokehitys, building market, Baltian maat, growth strategy, kasvustrategia, construction management (CM) contracting, kiinteistökehitys, real estate, projektinjohtourakointi, residential development, talonrakennusmarkkinat
Other note
Citation