Elämyksellinen koti - tutkielma sisätilojen kokemukseen vaikuttavista yksityiskohdista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
174
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan sisätilojen suunnitteluratkaisuja, jotka tekevät kodista elämyksellisen. Työssä elämyksellisen kodin nähdään herättävän asukkaassaan mielihyvän tunteita. Tätä elämyksen kokemusta tutkitaan pientalosuunnitelman kautta. Tavoitteena on perehtyä siihen, millaiset suunnitteluratkaisut luovat miellyttävää sisätilaa ja miten ne yhdistyvät pientalossa kokonaisuudeksi. Työ koostuu taustoituksesta ja pientalosuunnitelmasta. Taustoituksessa esitellään kotia ilmiönä ja sen merkitystä asukkailleen. Lisäksi tutkitaan kodin tunnelmaan vaikuttavia tekijöitä ja elämyksen syntymistä. Suunnittelun lähtökohtana on perehtyminen kuhunkin kodin huoneeseen tilakohtaisesti. Näin asumisen elämykseen vaikuttaviin yksityiskohtiin voidaan paneutua naulakkoja ja kiinteitä kalusteita myöten. Suunnitelman osana kulkee tilakohtaisesti jaoteltu teoriaosuus, jossa perehdytään kunkin huoneen erityispiirteisiin. Lähdekirjallisuudesta esiin nousevia näkökulmia hyödynnetään suunnittelutyössä. Koti voidaan nähdä heijastuksena asukkaidensa mielenmaisemasta. Täten myös tilassa koettu elämys on asukkaan henkilökohtainen kokemus. Elämyksen kokeminen muodostuu tilassa tehtyjen havaintojen yhdistyessä asukkaan mielikuvitukseen. Työssä tutkitaan elämyksen syntyyn vaikuttavista tekijöistä valoa, tilojen yhteyksiä toisiinsa, kodin sisällä aukeavia näkymiä ja monikäyttöisyyttä. Sisätilojen kokonaisvaltaisella ja huolellisella suunnittelulla voidaan tukea miellyttävää arkea. Se mahdollistetaan eläytymällä siihen, kuinka tilassa ollaan ja minkälaisen ympäristön koti elämälle tarjoaa. Merkittävää on myös se, miten toiminnot, tilat ja reitit ovat muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin sopiviksi. Kodin sisätilojen merkitys arjen ylläpitäjänä voidaan nähdä korostuneen entisestään koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen ajan vuoksi. Koti tarjoaa asukkaalleen paikan paitsi vapaa-ajan viettoon, myös työhön ja opiskeluun. Näin sisätilojen arkkitehtuurin tulisi mahdollistaa asukkaille ympäristön, jonka puitteissa elää omannäköistä, elämyksellistä elämää.

This master´s thesis studies how architectural design can elevate the interior spaces from needs to a holistic experience. An experiential home is seen to evoke feelings of pleasure in its inhabitants. This experience of feeling pleasure is studied through a design of a small residential building. The aim is to get acquainted with design solutions that create pleasant interior spaces and how those solutions can be holistically implemented in a family home. The work consists of a theoretical background on domestic spaces and a plan of a small residential building. The background presents home as a phenomenon and its significance to its residents. In addition, the factors influencing the atmosphere of a home are introduced. The starting point of the design is to familiarize with each function within a home. This allows the designer to pay attention to the details such as racks and built in closets that affect the living experience. As part of the plan, there is a space based theoretical part, in which the special features of each room are examined. The perspectives that emerge from the source literature are utilized in the design work. The home can be seen as a reflection of its residents. Thus, the feelings evoking from the space are personal experiences. This experience is formed when the observations made in the home are combined with the imagination of the resident. The work examines the factors influencing the creation of the experience such as light, the connections between spaces, the views that open up inside the home and the versatility. The holistic and careful design of the interior spaces can support a pleasant everyday life. It is made possible by empathizing with how one lives in the space and what kind of environment the home provides for life. What is also important is how the functions, rooms and routes can be adapted to suit different needs. The importance of the interior spaces can be seen to be further emphasized due to the exceptional time caused by the coronavirus. Today, the home offers its residents a place not only for leisure, but also for work and study. In this way, the architecture of the interiors should enable residents to live unique life filled with experiences of pleasure.
Description
Supervisor
Reuter, Jenni
Thesis advisor
Siitonen, Tuomas
Keywords
asuntosuunnittelu, asuminen, koti, tilakokemus, sisätila, tila
Other note
Citation