Kuinka sponsorit käyttävät urheiluseuran tarjoamia markkinointiviestinnän kanavia suhteessa muuhun integroituun markkinointiviestintäänsä? Case-tutkimus Helsingin IFK ja yhteistyökumppanit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Markkinointi
Marketing
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada selville kuinka sponsorit käyttävät urheiluseurojen tarjoamia integroidun markkinointiviestinnän välineitä suhteessa muuhun integroituun markkinointiviestintäänsä. Selvityksen kohteena on sponsoreiden käyttämät kanavat ja materiaalit samoja kuin muiden tarjoajien välineissä vai esiintyykö eroavaisuuksia. Tutkimuksen avulla pyritään saamaan selville onko urheiluseurojen tarjonta pysynyt markkinointiviestinnän vauhdikkaassa kehityksessä mukana ja kuinka hyvin yritykset pystyvät ottamaan siitä hyödyn irti. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä jääkiekkoseura Helsingin IFK:n kanssa. Tutkimusmenetelmät: Tutkielman teoriaosuudessa käytiin läpi niin integroidun markkinointiviestinnän kuin urheilusponsoroinnin teorioita. Teoriaosuuden lopuksi rakennettiin viitekehys, jonka pohjalta tutkimusongelmaa lähdettiin selvittämään tutkimuksen empiirisessä osuudessa. Tutkimus oli laadultaan kvalitatiivinen ja aineiston kerääminen siihen suoritettiin tekemällä kahdeksan henkilökohtaista teemahaastattelua ennakolta tarkoin valituille henkilöille, jotka edustivat Helsingin IFK:n yhteistyökumppaneita. Haastatteluiden sanatarkan litteroinnin jälkeen tulokset analysoitiin esiin teemoittelemalla. Tutkimustulokset: Tutkielman keskeisempänä tuloksena voidaan todeta, että urheiluseuran kanssa yhteistyössä käytettävien integroidun markkinointiviestinnän kanavien ja yrityksen muun integroidun markkinointiviestinnän kanavien välillä esiintyy eroavaisuuksia. Eroavaisuuksia esiintyy niin käytettävien kanavien osalta kuin käytetyistä sisällöistä. Tutkimuksessa saatiin myös vahvistusta aiempiin tieteellisiin tutkimuksiin yrityksien käytännön tarpeessa löytää looginen yhteys itsensä ja sponsoroitavan kohteen välillä. Lisäksi jatkuvasti suosiotaan nostavien sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen urheiluseurojen tarjoaman laajan kannattajapohjan avulla nosti tutkimuksessa yrityksien mielenkiintoa ja olisi mielenkiintoinen kohde tuleville teoreettisille tutkimuksille.
Description
Keywords
sponsorointi, urheilusponsorointi, markkinointiviestintä, integroitu markkinointiviestintä
Other note
Citation