Stress testing a bank’s credit risk

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
en
Pages
80 + 19
Series
Abstract
The banking sector is generally considered one of the most critical sectors in the modern economy since it operates as its lifeblood, pumping resources from the savings sector for investment purposes. Being a financial intermediary implies that a bank needs to bear various risks relating to borrowers’ liquidity and market conditions. Due to the close interconnection between the banking sector and the real economy, realized risks in banks might have severe effects on the economy. The risky nature of banks’ lending and the numerous crises where the banking system has been involved raise a question: how to make banking activities more stable and avoid reoccurring realizations of significant risks? In addition to many risk management and regulatory renewals that have been introduced in the last decade, a prominent solution is stress testing. Stress testing is about simulating a severe but plausible macroeconomic shock and assessing how a bank’s liquidity or capital adequacy can cover the increased credit losses. With the help of stress tests, banks can analyze the impacts of adverse shocks and define their risk profiles more accurately. This thesis provides an in-depth examination of stress testing as a phenomenon and its relationships to other relevant frameworks in the financial sector, such as credit risk modeling, the Basel Accords, and IFRS 9. Moreover, the empirical section presents a stress testing model for credit risk by applying data from OP Financial Group. The stress test exercise depicts different predictions for the development of credit losses for the years 2021–2025, assuming the circumstances caused by the pandemic were to deteriorate. The paper describes the methodology behind the stress test model, five different macroeconomic scenarios used as a basis for stress testing, and the projected outcomes. According to the results, the stress test model produces mostly consistent and credible predictions of OP Financial Group’s credit losses. Furthermore, the model operates intuitively and is easy to comprehend, making it a helpful benchmark exercise whose outcomes can be compared to more complex stress test methods. The stress test model presented in this thesis is the first model in the research literature to apply credit loss data from an individual Finnish bank and utilize the model averaging approach, which raises interesting topics for further research.

Pankkiala on talouden olennaisimpia sektoreita, jonka yhtenä päätehtävänä on allokoida resursseja ja säästöjä tuottavampiin investointikohteisiin. Taloudellisena välittäjänä toimiminen tarkoittaa sitä, että pankki ottaa kantaakseen merkittäviä riskejä lainanottajan maksukykyyn ja yleiseen markkinatilanteeseen liittyen. Koska pankkisektorilla ja reaalitaloudella on niin läheinen yhteys toisiinsa, voi realisoituneilla riskeillä olla vakavia seurauksia koko yhteiskunnalle. Pankkisektorin riskisyys ja lukuisat kriisit, joissa pankkijärjestelmä on ollut mukana, herättävät kysymyksen: Miten tehdä pankkitoiminnasta vakaampaa ja välttää toistuvat kriisit? Useiden viime vuosikymmenenä esiteltyjen riskienhallinnallisten ja lainsäädännöllisten uudistusten lisäksi eräs lupaava ratkaisu on stressitestaus. Stressitestaus tarkoittaa vakavan mutta uskottavan makrotaloudellisen shokin simuloimista, jonka tarkoituksena on arvioida, miten pankin likviditeetti tai vakavaraisuus kattaisi kasvaneet luottotappiot. Stressitestauksen avulla pankit voivat analysoida haitallisten shokkien vaikutuksia toimintaansa sekä määritellä omaa riskiprofiiliansa tarkemmin. Tämä tutkielma tarjoaa perusteellisen selvityksen stressitestauksesta ilmiönä sekä sen suhteesta muihin olennaisiin finanssialan kehyksiin, kuten luottoriskin mallinnukseen, Basel III:een ja IFRS 9:ään. Lisäksi tutkielman empiirinen osio esittää luottoriskin stressitestausmallin käyttämällä OP Ryhmästä saatua luottotappiodataa. Stressitesti kuvaa luottotappioiden kehityksen ennusteita vuosille 2021–2025 olettaen, että nykyisen pandemian aiheuttamat makrotaloudelliset olosuhteet heikkenisivät entisestään. Tutkielma esittää stressitestin takana olevan metodologian, viisi erilaista asiantuntija-arvioon perustuvaa skenaariota sekä niiden ennustamat lopputulokset. Stressitestin tulosten mukaan malli tuottaa pääosin johdonmukaisia ja luotettavia ennusteita OP Ryhmän luottotappioista. Yleisesti ottaen malli toimii intuitiivisesti ja sen toimintalogiikka on helppo käsittää, mikä tekee siitä hyödyllisen vertailukohteen, jonka tuloksia verrata monimutkaisempien metodien antamiin tuloksiin. Lisäksi tutkielmassa esitelty stressitestausmalli on tutkimuskirjallisuuden ensimmäinen malli, joka käyttää dataa yksittäisestä suomalaisesta pankista sekä hyödyntää menetelmässään useiden estimaattien keskiarvoa. Tämä nostaa mielenkiintoisia aiheita tulevia tutkimuksia varten.
Description
Thesis advisor
Honkapohja, Seppo
Keywords
stress testing, credit risk, credit risk modeling, the Basel Accords, IFRS 9
Other note
Citation