Institutional Challenge of Developing Transboundary Water Resources

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
Yhd-12
Degree programme
Language
en
Pages
120
Series
Abstract
Tämä tutkimus on tehty Teknillisessä korkeakoulussa syyslukukaudella 1999. Se muodostaa osan Globaalit muutokset ja vesivarat tutkimusprojektia, joka on Suomen Akatemian, Maa- ja metsätalousministeriön ja Teknillisen korkeakoulun rahoittama. Koko tutkimusprojekti tutkii väestönkasvua, kaupungistumista, ruoantuotantoa ja niiden yhteyttä veteen, ja yhteyttä kaikkien näiden välillä. Tutkimusprojektilla on viisi kohdealuetta: Niilin valuma-alue, Länsi-Afrikka, Etelä-Aasia, Kaakkois-Aasia ja Kiina. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella instituutioiden kohtaamia haasteita niiden työskennellessä kansainvälisten vesivarojen parissa kohdealueilla. Instituutioina työssä tarkastellaan kansainvälistä lakia ja erityisiä maiden välisiä sopimuksia ja komissioita, jotka yrittävät ratkaista ongelmia kansainvälisten vesivarojen kehittämisessä. "Mekong River Commission" voi toimia esimerkkinä tämän tyyppisistä komissioista. Kansainvälisinä vesivaroina tutkimuksessa tarkastellaan vesiä, jotka sijaitsevat kahden tai useamman itsenäisen maan alueella. Käytännössä tutkimuksessa käsitellään useita kansainvälisiä jokia - Niiliä, Nigeria, Voltaa, Senegalia, Gambiaa, Mekongia, Salweenia, Industa. Gangesta, Brahmaputraa ja joitain Kiinan jokia - ja yhtä järveä, Lake Chadia. Kohdealueilla ei ole merkittäviä kansainvälisiä pohjavesivaroja, joiden hyödyntämisestä maat kiistelisivät. Aluksi tutkimus esittelee Yhdistyneitten Kansakuntien (1997) "Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses" ("Yleissopimus") mahdollisena lakina, joka voisi vaikuttaa kansainvälisiin vesivaroihin ja niiden kehittämiseen. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että tämä yleissopimus tulee voimaan. Joka tapauksessa se tulisi toimimaan vain "kehikkona", jonka pohjalta kahden- ja useamman maan välisiä sopimuksia voitaisiin tulevaisuudessa tehdä. Nämä sopimukset ovat tällä hetkellä tärkeimpiä "työkaluja" kansainvälisiä vesivaroja koskevien kiistojen ratkaisemisessa ja sellaisina ne tulevat säilymään. Yleissopimuksen tutkimisen jälkeen työ tarkastelee kriittisimpiä kansainvälisiä vesivaroja kohdealueilla, niistä solmittuja sopimuksia ja vettä hyödyntävien maiden välillä toimivia komissioita. Työ tutkii myös kohdealueiden vesivaroihin liittyviä suurimpia ongelmia menneisyydessä, vuonna 1999 ja tulevaisuudessa. Kohdealueita ollaan myös pyritty vertailemaan keskenään ja havainnollistamaan, ettei kohdealueita voida pitää yhtenä "kehitysmaiden" ryhmänä.
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Thesis advisor
Varis, Olli
Keywords
water, international, transboundary, law, treaty, commission, Africa, Asia, vesi, kansainvälinen, laki, sopimus, komissio, Afrikka, Aasia
Other note
Citation