Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: Ravioli

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Tutkimus suoritettiin toimeksiantona Raviolille. Työn tilaaja asetti tutkimukselle päätavoitteen, jonka mukaan tutkimuksessa tulisi rakentaa uusi kustannuslaskentamalli Raviolin käyttöön. Tilaaja määritti lisäksi rakennettavalle laskentamallille kolme tavoitetta. Ensiksi, mallin tulee auttaa hinnoittelemaan Raviolin tuotteet yksinkertaisesti. Toiseksi, uuden laskentamallin tulisi kohdistaa kustannukset suoritteille aiheuttamisperiaatteella. Kolmanneksi, mallin avulla tehdyn tuotteiden hinnoittelun tulisi ohjata asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, jolla on konstruktiivisia ja deskriptiivisiä piirteitä. Tutkimuksen kohteiksi valittiin tutkimuksen tilaajan pyynnöstä Raviolin Meilahden ja Kirurgisen sairaalan yksiköt. Tutkimuksen tarkastelun kohteina olivat potilaiden ja henkilökunnan ateriat, sairaaloiden osastoille menevät elintarvikkeet sekä kuljetukset. Tutkimuksen teoria perustuu laskentatoimen tutkimukseen ja alan muuhun kirjallisuuteen. Empiriaosuuden aineisto kerättiin työntekijöille suunnatuista ajankäyttökyselyistä, haastatteluista, Raviolin dokumenteista ja tutkijan havainnoinnista. Tutkimuksen teorian pohjalta päädyttiin rakentamaan aikaperusteinen toimintolaskentamalli Raviolille. Malli rakennettiin siten, että se mahdollistaa laskemaan eri viikonpäivinä tuotettujen tuotteiden erilaiset kustannukset. Siten malli tuottaa viikonlopun korkeampien työkustannusten takia korkeampia kustannuksia laskentakohteille. Tutkimus osoittaa, että aikaperusteista toimintolaskentaa voidaan soveltaa sairaaloiden ruokapalveluiden kustannuslaskentaan. Aikayhtälöiden avulla mallista saatiin yksinkertainen, mutta samaan aikaan tarkka kuvaamaan todellista resurssien kulutusta. Tutkimus paljasti myös aikaperusteisen toimintolaskennan heikkouksia. Suoritteiden toimintojen käytön aikojen arviointi osoittautui ongelmalliseksi, joka hankaloitti muun muassa käyttämättömän kapasiteetin määrittämistä.
Description
Keywords
Kustannuslaskenta, aikaperusteinen toimintolaskenta, aikayhtälö, henkilöstön ajankäyttö, tapaustutkimus, ajankäyttökysely
Other note
Citation