Jauhautuvuuden määritys panosjauhatuskokeilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
Mak-46
Degree programme
Language
fi
Pages
104+27
Series
Abstract
Jauhatus on prosessiteollisuuden ehkä tärkein ja eniten energiaa kuluttava prosessivaihe. Sen vuoksi, hankkeen taloudellisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että myllyjen tehonkäyttö on mahdollisimman optimaalinen. Myllyjen mitoitus perustuu hienonnettavan materiaalin jauhautuvuuden määrittämiseen. Useimmiten tämä tapahtuu maärittämällä laboratoriossa materiaalin work indeksi. Tämän työn tarkoituksena oli vertailla Bondin ja Merganmenetelmillä eri malmeille määritettyjä Wi arvoja keskenään. Työn yhteydessä rakennettiin Merganmyllyyn momentinmittauslaitteisto, jolla oli mahdollista määrittää jauhatuksen vaatima teho. Työn teoriaosassa tarkasteltiin myllyn tehonottoon vaikuttavia tekijöitä sekä eri tapoja määrittää materiaalin jauhautuvuus. Lisäksi tarkasteltiin käytössä olevia myllyjen mitoitusmenetelmiä. Työn kokeellisessa osassa määritettiin kahden suomalaisen malmin jauhautuvuus sekä Bondin että Merganmenetelmällä. Varsinainen koemateriaali valmistettiin asianomaisten laitosten tankomyllyjen syötteestä. Laitosten kuulamyllyjen syötteen jauhautuvuus määritettiin Merganmenetelmällä. Kuulamyllyjen tehonoton ja syötteen ja tuotteen raekokotietojen perusteella laskettiin näiden operatiiviset work indeksit. Kummallekin malmille Bondin menetelmä antoi suuremman work indeksin arvon kuin Merganmenetelmä. Myllyjen syötteel!e saatiin varsinaista malmia korkeammat Wi- arvot Merganmenetelmällä. Kalsiitille määritetyt Wi-arvot vastasivat hyvin tehdasjauhatukselle laskettuja operatiivisia Wi arvoja. Merganjauhatuksissa myllyn tehonotto alentui jauhatusajan pidentyessä ja tuotteen hienontuessa, samalla Wi arvot kasvoivat.
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Lehto, Harri
Hindström, Sami
Keywords
grindability, jauhautuvuus, energy consumption, energiankulutus, work index, work index, Mergan method, merganmenetelmä, operating work index, operatiivinen work index
Other note
Citation