Effects of Internationalization on Competitive Advantage in Technology-based Entrepreneurial Firms

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
92
Series
Abstract
Contrary to most prior studies of internationalizing firms, this study does not examine how firms' existing competitive advantage leads them to internationalize but how internationalization may allow firms to improve their existing competitive advantage or to develop entirely new forms of competitive advantage. These 'internationalization advantages' are examined in the context of internationalizing technology-based entrepreneurial firms, as these firms are the ones that are likely to obtain such advantages the most. The model that is developed in this study identifies four mechanisms through which internationalizing technology-based entrepreneurial firms may gain competitive advantage from their international operations. First, by internationalizing firms increase the range of distinctive resources that they may encounter and that they may use in their value-creation. Second, internationalization also tends to increase firms' chances of learning and thereby their chances of achieving capability improvements as well. Third, by internationalizing firms may also gain operational efficiencies through concentrating their activities to a limited number of favorable locations to supply multiple markets. Finally, internationalization may provide firms with more advantageous market positions, which they can leverage across geographic and national markets. In addition, the developed model proposes that these advantages are moderated by flexibility of firms' resources, routinization of their domestically geared capabilities, international integration of the industry where they operate, and newness of the market where they operate. The empirical results provide strong support that internationalization is positively related to competitive advantage. The results provide also partial support that routinization of domestically geared capabilities moderates negatively the effects of internationalization on competitive advantage. The positive moderating effect of resource flexibility gained only weak support. The moderating effects of international integration and market newness could not be tested empirically due to lack of appropriate data.

Toisin kuin aikaisemmat kansainvälistyviä yrityksiä käsittelevät tutkimukset tämä tutkimus ei tarkastele sitä, kuinka yritysten olemassaoleva kilpailuetu johtaa niiden kansainvälistymiseen, vaan sitä, kuinka kansainvälistyminen voi mahdollistaa yrityksiä parantamaan olemassa olevaa kilpailuetuaan tai kehittämään kokonaan uusia kilpailuedun muotoja. Näitä "kansainvälistymisetuja" tutkitaan kansainvälistyvien teknologiapohjaisten nuorten yritysten kontekstissa, koska nämä yritykset ovat niitä, jotka todennäköisesti saavat eniten kyseisiä etuja. Tässä tutkimuksessa kehitetty malli identifioi neljä mekanismiä, joiden kautta kansainvälistyvät teknologiapohjaiset nuoret yritykset voivat saada kilpailuetua kansainvälisistä toiminnoistaan. Kansainvälistymällä yritykset voivat törmätä suurempaan joukkoon ainutlaatuisia resursseja, joita ne voivat siten käyttää arvonluonnissaan. Kansainvälistymisellä on myös taipumus kasvattaa yritysten mahdollisuuksia oppia ja sitä kautta niiden mahdollisuuksia saavuttaa myös parempia kyvykkyyksiä. Kansainvälistymällä yritykset voivat myös saada operationaalisia tehokkuuksia keskittämällä toimintojaan muutamaan edulliseen paikkaan, josta ne voivat toimittaa tuotteitaan useille markkinoille. Kansainvälistyminen voi myös tarjota yrityksille parempia markkina-asemia, joita ne voivat hyödyntää useilla maantieteellisillä ja kansallisilla markkinoilla. Lisäksi kehitetty malli ehdottaa, että näitä etuja moderoivat yritysten resurssien joustavuus, niiden kotimaiseen käyttöön suunniteltujen kyvykkyyksien rutiinimaisuus, niiden toimialan kansainvälinen integraatio ja niiden markkinoiden uutuus. Tutkimuksen empiiriset tulokset tukevat vahvasti sitä, että kansainvälistyminen ja kilpailuetu riippuvat positiivisesti toisistaan. Tulokset tukevat myös osittain sitä, että kotimaiseen käyttöön suunniteltujen kyvykkyyksien rutiinimaisuus moderoi negatiivisesti kansainvälistymisen vaikutuksia kilpailuetuun. Resurssien joustavuuden positiivinen moderoiva vaikutus sai vain heikkoa tukea. Kansainvälisen integraation ja markkinoiden uutuuden moderoivia vaikutuksia ei voitu siihen soveltuvan aineiston puutteen vuoksi testata empiirisesti.
Description
Supervisor
Autio, Erkko
Thesis advisor
Korri, Santeri
Keywords
internationalization, kansainvälistyminen, competitive advantage, kilpailuetu, entrepreneurial firms, nuoret yritykset
Other note
Citation