Social Software - Leveraging Virtual Network Organization

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 74 + liitt. (+9)
Series
Abstract
Motivation for this research derives from recognition that social software and other "Web 2.0" applications are being introduced and adopted in organizations in increasing numbers. However, very little academic research has been done in reference to the phenomenon and its implications for organizations. The phenomenon under study in this thesis is social software usage in organizations. The objective of this thesis is to describe and explore social software, its potential areas of application in an established organization, and key issues that relate to introducing and adopting it successfully. Empirically the objects of the study are three cases of social software usage in established organizations. In the literature study part of the thesis, answers to the research questions are searched from social software literature, organization theory literature, and change management literature. The concepts of social software, organizations, and change are presented alongside with other closely related phenomena. In the empirical part of the thesis, one primary case and two supporting cases are presented. The within-case analyses of the primary case and the supporting cases consist of an internal development project in which several social software applications were tested and of "CEO blog" application usage respectively. After the within-case analyses a cross-case analysis is conducted. Lastly, synthesis of the cases and literature studies is presented. In the concluding remarks, the results of the thesis and their implications for both managers and academics are discussed. In addition, the study is evaluated and suggestions for future research are given. The main contribution of the thesis is an understanding of social software and its implications for organizations. On the whole, social software enables an established organization to transform into and enact a virtual network organization. Furthermore, it helps to leverage the benefits of a virtual network organization providing that the introduction and adoption of social software is done successfully.

Sosiaalisten ohjelmistojen ja muiden web 2.0 sovellusten käyttöönotto ja hyödyntäminen on lisääntynyt organisaatioissa huomattavasti. Siitä huolimatta ilmiötä ja sen seurauksia organisaatioille on tutkittu hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa tutkitaan sosiaalisten ohjelmistojen käyttöä organisaatioissa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja ymmärtää sosiaalisia ohjelmistoja, niiden potentiaalisia soveltamisalueita organisaatioissa, sekä keskeisiä tekijöitä niiden onnistuneen käyttöönoton osalta. Empiirisesti tutkimuksen kohteena on kolme tapausta, joissa sosiaalisia ohjelmistoja on käytetty organisaatiossa. Tutkimuksen kirjallisuusosiossa vastauksia tutkimuskysymyksiin etsitään sosiaalisia ohjelmistoja, organisaatioteoriaa ja muutosjohtamista koskevasta kirjallisuudesta. Esiteltäviä aiheita ovat sosiaaliset ohjelmistot, organisaatiot ja muutos sekä niihin läheisesti liittyvät ilmiöt. Tutkimuksen empiirisessä osiossa esitellään yksi ensisijainen tapaus ja kaksi toissijaista tapausta. Ensisijaisessa tapauksessa analysoidaan sosiaalisten ohjelmistojen testausta sisäisen kehitysprojektin puitteissa; molemmissa toissijaisissa tapauksissa vuorostaan analysoidaan "toimitusjohtajan blogin" käyttöä. Tämän jälkeen tapaukset analysoidaan suhteessa toisiinsa. Lopuksi esitellään synteesi tapauksien ja kirjallisuustutkimuksen osalta. Johtopäätöksissä pohditaan tutkimuksen tuloksia ja niiden implikaatioita yritysjohdon ja akateemisen tutkmuksen suhteen. Lisäksi arvioidaan tutkimusta ja esitetään suosituksia jatkotukimuksen osalta. Tutkimuksen merkittävin anti on ymmärrys sosiaalisista ohjelmistoista ja niiden implikaatioista organisaatioiden kannalta. Kokonaisuudessaan sosiaaliset ohjelmistot mahdollistavat organisaation muuntumisen virtuaaliseksi verkosto-organisaatioksi sekä sen toteuttamisen käytännössä. Lisäksi sosiaaliset ohjelmistot auttavat hyödyntämään virtuaalisen verkosto-organisaation tuomia hyötyjä edellyttäen että sosiaalisten ohjelmistojen käyttöönotto on totetutettu onnistuneesti.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Virtaharju, Jouni
Keywords
social software, sosiaaliset ohjelmistot, Web 2.0, web 2.0, blog, blogit, wiki, wikit, virtual organization, virtuaalinen organisaatio, network organization, verkosto-organisaatio, change management, muutosjohtaminen
Other note
Citation