Alkaline polymer electrolyte methanol fuel cell and electrolysis cell using PVBTA-ionomer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Department
Major/Subject
Fysikaalinen kemia
Mcode
Kem-31
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 64
Series
Abstract
For long time electrolysis has been widely used in different areas of chemistry. In industry electrolysis is used for producing pure metals but it is also an environmentally friendly way of conserve energy from renewable sources. Energy is stored as hydrogen which can be turned back in to electrical energy with a fuel cell in a desired sight. The potential required for electrolysis can be lowered by using methanol as a reagent instead of water. Using methanol has its own problems as the reaction kinetics is slower and carbon dioxide is formed as a by-product. Electrolysis based on methanol hasn't been researched nearly as much as water electrolysis and there aren't yet any publications on alkaline methanol electrolysis. In this thesis producing method was developed for anion-exchange MEA (membrane electrode assembly) with FAA-2 membrane and commercial PVBTA-ionomer (polyvinylbenzyltrimethylammonium) and the MEA performance was measured in fuel cell and in electrolysis cell. Additionally the effect of heat treatment to FAA-2 membrane was researched and the parameters used in the MEA preparation were optimized. The results show that PVBTA-ionomer is applicable in alkaline methanol fuel cell and higher currents were received than with another ionomer. In methanol electrolysis hydrogen production started already on much lower potentials than in water electrolysis. These results are promising and they give ground for further research in this subject.

Elektrolyysiä on käytetty jo pitkään monilla eri kemian aloilla. Elektrolyysiä käytetään teollisuudessa mm. puhtaiden metallien tuottamiseen, mutta se on myös ympäristöystävällinen tapa säilöä energiaa, joka on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Energia varastoidaan vetynä ja pystytään polttokennon avulla muuntamaan sähköenergiaksi halutussa kohteessa. Elektrolyysin vaatimaa potentiaalia voidaan laskea käyttämällä lähtöaineena metanolia veden sijaan. Metanoli tuo kuitenkin mukanaan ongelmia hitaamman reaktiokinetiikan ja muodostuvan hiilidioksidin muodossa. Metanolin hapettamiseen perustuvaa elektrolyysiä on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin veden elektrolyysiä ja alkalisesta metanolielektrolyysistä ei vielä löydy ollenkaan julkaisuja. Tässä työssä kehitettiin valmistusmenetelmä anioninvaihtoon perustuvalle MEA:lle (membrane electrode assembly), jossa käytettiin FAA-2 -membraania ja kaupallista PVBTA-ionomeeria (polyvinylbenzyltrimethylammonium) sekä tutkittiin MEA:n suorituskykyä ja soveltuvuutta polttokennossa ja elektrolyysissa. Lisäksi tutkittiin lämpökäsittelyn vaikutusta FAA-2 -membraanin ionijohtokykyyn sekä optimoitiin MEA:n valmistuksessa käytettyjä parametreja. Tulokset osoittavat PVBTA-ionomeerin soveltuvan MEA:n valmistukseen alkaliseen metanolipolttokennoon ja silla saatiin korkeampia virtoja kuin aikaisemmin mitattu toisella ionomeerilla. Metanolin elektrolyysissa saatiin muodostettua vetyä jo selvästi alhaisemmissa potentiaaleissa kuin vesielektrolyysissä. Saadut tulokset ovat lupaavia ja ne luovat pohjan tulevaa tutkimusta varten.
Description
Supervisor
Kallio, Tanja
Thesis advisor
Kanninen, Petri
Keywords
methanol, metanoli, fuel cell, polttokenno, electrolysis, elektrolyysi, MEA, PVBTA
Other note
Citation