Maintenance of a clean ventilation system and calculation of life cycle costs

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
120 s. + liitt.
Series
Abstract
Viihtyvyyden ja terveydellisten syiden takia sisäilman tulisi olla mahdollisimman puhdasta, mikä asettaa vaatimuksia sekä tuloilman suodatukselle että ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle. Diplomityön tavoitteena oli selvittää puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän ylläpitoperusteet sekä laatia ohjeita puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän ylläpidolle, suunnittelulle, hoito- ja huoltoväleille sekä puhdistustyölle. Ylläpitoperusteita hyödynnettiin työssä kehitetyssä puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän elinkaarikustannuslaskentamallissa. Työssä kehitetyllä mallilla arvioitiin puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän elinkaarikustannuksia, joita tarvitaan puhtaustasojen kustannusvertailussa sekä päätöksenteossa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä asiantuntijahaastatteluina. Työ ei sisällä kokeellista osiota. Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän elinkaarikustannuslaskentamallissa puhtausvaatimusten vaikutus elinkaarikustannuksiin huomioidaan kertoimien avulla. Tässä työssä nämä kertoimet määritettiin asiantuntijahaastattelujen avulla. Työssä esitetyt elinkaarikustannuslaskelmat osoittavat, että puhtausvaatimukset kasvattavat nykyisen käytännön mukaisesti suunniteltujen, rakennettujen sekä ylläpidettyjen ilmanvaihtojärjestelmien elinkaarikustannuksia noin 10 %. Työn case-tapauksessa investointikustannukset nousivat 6 %, hoito- ja huoltokustannukset 22 %, kunnossapitokustannukset 13 % ja energiakustannukset 8 %. Puhtausvaatimukset vaikuttavat eniten hoito- ja huoltokustannuksiin, joiden osuus ilmanvaihtojärjestelmän elinkaarikustannuksista on kuitenkin pieni. Hoito- ja huoltotoimien laiminlyöminen saattaa johtaa suurempiin elinkaarikustannuksiin lisääntyneiden kunnossapitokustannusten vuoksi. Tulevaisuudessa rakennuskäytännön muuttuessa ja kehittyessä on odotettavissa, että puhtausvaatimusten vaikutus kustannustasoon pienenee. Puhdas ilmanvaihtojärjestelmä on merkittävä arvotekijä. Elinkaarikustannuslaskelmissa tätä arvotekijää ei kuitenkaan ole otettu huomioon. Tosiasia kuitenkin on, että puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta sisäilman laatu paranee, mikä johtaa viihtyvyyden lisääntymiseen ja mahdollisten sairauspoissaolojen vähentymiseen.
Description
Supervisor
Vuolle, Mika
Thesis advisor
Heinonen, Jarmo
Keywords
Other note
Citation