Different reliability aspects for planning regional 110 kV grid

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 85 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia käyttövarmuustarkasteluja 110 kV:n siirtoverkon suunnittelussa. Suomessa kantaverkon 110 kV:n verkon suunnittelussa on lähtökohtana ollut tietyn kantaverkon alueen riittävän siirtokapasiteetin varmistaminen. Verkkovahvistukset on suunniteltu lähtien pääosin siitä, että tehohäviöiden kustannukset ja Investointikustannukset ovat mahdollisimman pienet. Silmukoidun kantaverkon osalta Suomessa noudatetaan N-1 -kriteeriä, eli järjestelmän tulee kestää minkä tahansa yksittäisen komponentin vikaantuminen. Säteittäisesti syötetyllä 110 kV:n johdolla ei johtoon liittyneille asiakkaille voida taata häiriötöntä sähkön toimittamista verkon rakenteesta johtuen. Käyttövarmuus yksittäisellä asiakkaalla on siten sama kuin kyseisen johdon käyttövarmuus vaikka vikatilanteita varten on olemassa varajärjestelmiä, joilla sähkön syöttö saadaan palautettua nopeastikin. Suomen kantaverkkoyhtiössä Fingrid Oyj:ssa on käytössä toimittamatta jääneen sähkön arvoon (TJSA) -perustuva sähkön toimitusvarmuuden arviointi. Tässä työssä TJSA arviointimenetelmää käytettiin hyväksi vertailtaessa erilaisten 110 kV:n siirtoverkon vahvistusten eroja käyttövarmuuden kannalta. Työssä tutkittiin kolme erilaista näkökulmaa 110 kV:n verkon käyttövarmuuteen. Ensiksi tutkittiin maaseutujohdon pitkittäiskatkaisijan varustamista suojareleistyksellä ja sen tuomaa TJSA -kustannusten pienenemistä. Toiseksi tutkittiin kolmen tehomuuntajan sähköaseman 110 kV:n kiskoratkaisujen vaikutusta erään teollisuuslaitoksen käyttövarmuuteen käyttämällä tapahtumapuumallia. Kolmanneksi tutkittiin vikatodennäköisyyden avulla erään kantaverkon 110 kV:n verkon vahvistusvaihtoehtojen vaikutusta TJSA:n muodostumiseen. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että TJSA:n avulla voidaan osoittaa eroja eri 110 kV:n verkon verkkovahvistusten välillä. Tapahtumapuumallilla voidaan osoittaa eroja käyttövarmuudessa erilaisten kolmen tehomuuntajan sähköaseman 110 kV:n kiskoratkaisujen välillä. N-1 -kriteeri on kuitenkin yleisenä käyttövarmuuden kriteerinä käyttökelpoinen myös 110 kV:n verkossa.
Description
Supervisor
Haarla, Liisa
Thesis advisor
Reilander, Antero
Keywords
reliability, luotettavuus, energy not delivered, toimitusvarmuus, event tree, TJSA, network planning, tapahtumapuu, verkkosuunnittelu
Other note
Citation