Availability in mobile application in IaaS cloud

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
86 + [13]
Series
Abstract
Deploying software system into IaaS cloud takes infrastructure out of user's control, which diminishes visibility and changes system administration. Service outages of infrastructure services and other risks to availability have caused concern for early users of cloud. In this thesis existing web application, which is deployed in IaaS cloud, was evaluated for availability. Whole spectrum of different cloud related incidents that compromises provided service was examined. General view from availability point of view of the case Internet service was formed based on interviews. Big cloud service providers have service level agreements effective and long cloud outages are rare events. Cloud service providers build mutually independent domains or zones into infrastructure. Internet availability is largely determinative of users' perceived performance of site. Using multiple cloud service providers is a solution to cloud service unavailability. Case company had discovered requirements for availability and sufficiently prevented threats. Case company was satisfied in cloud services and there is no need to withdraw from cloud. User is a significant threat to the dependability of system, but there are no definite means to prevent user from damaging system. Taking routinely and regularly backups of data outside the cloud is the core activity in IT crisis preparedness. Application architecture was evaluated and found satisfactory. Software system contains managed database service and load balancer as an advanced feature from IaaS provider. Both services give crucial support for the availability of the system. Examined system has conceptually simple stateless recovery.

Ohjelmiston käyttö IaaS -pilvessä saattaa infrastruktuurin käyttäjän kontrollin ulottumattomiin, mikä heikentää näkyvyyttä ja muuttaa järjestelmän hallintaa. Palvelukatkot infrastruktuuripalveluissa ja muut riskit saatavuudelle ovat aiheuttaneet varovaisuutta pilvipalveluiden varhaisissa käyttäjissä. Tässä diplomityössä evaluoitiin olemassa olevan ja IaaS -pilvessä käytettävän web-sovelluksen saatavuutta. Kokonainen kirjo erilaisia pilveen liittyviä tapahtumia, jotka keskeyttävät tarjotun palvelun, tutkittiin. Yleiskuva saatavuuden näkökulmasta katsottuna muodostettiin haastattelujen pohjalta. Suurilla pilvipalveluiden tarjoajilla on voimassa olevat palvelutasosopimukset ja pitkät palvelukatkot ovat harvinaisia tapahtumia. Pilvipalveluiden tarjoajat rakentavat infrastruktuuriin toisistaan riippumattomasti toimivia alueita. Suurelta osalta määräävä tekijä käyttäjien kokeman sivuston suorituskyvyn kannalta on Internetin kautta palveluun liittymisen saatavuus. Useamman pilvipalvelun tarjoajan käyttäminen on ratkaisu pilvipalvelun saatavuuteen. Case-yritys oli löytänyt vaatimukset saatavuudelle ja riittävällä tavalla estänyt riskien toteutumisen. Case-yritys oli tyytyväinen pilvipalveluihin ja pilvestä pois vetäytymiselle ei ole tarvetta. Käyttäjä on merkittävä riski järjestelmän luotettavuudelle, mutta ei ole varmoja tapoja estää käyttäjää vahingoittamasta järjestelmää. Keskeinen toiminto tietotekniseen kriisiin varautumisessa on rutiininomainen ja säännöllinen varmuuskopioiden teko. Sovelluksen arkkitehtuuria evaluoitiin ja se havaittiin tarpeita vastaavaksi. Ohjelmistojärjestelmä sisältää palveluntarjoajan ylläpitämän tietokantapalvelun ja web-palvelimien tietoliikenteen kuorman tasaajan IaaS -palvelun edistyneinä ominaisuuksina. Molemmat palvelut tukevat ratkaisevasti järjestelmän saatavuutta. Tarkastellussa järjestelmässä on käsitteellisesti yksinkertainen tilaton järjestelmän palautuminen.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Taipale, Olli
Keywords
Internet service availability, Internet-palvelun saatavuus, cloud computing, pilvilaskenta, IaaS cloud, IaaS-pilvi, web application, web-sovellus
Other note
Citation