Digitaalikameran värintoiston mittaaminen kuvaan piilotettujen värikohteiden avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Diplomityössä tutkittiin digitaalikameroiden värintoiston mittaamista piilotettujen värikohteiden avulla. työssä tutkittiin menetelmän ominaisuuksia ja suorituskykyä verrattuna referenssinä pidettyyn menetelmään, jossa värintoistoa mitataan erillisestä värikohteita sisältävästä testikentästä. Kirjallisuusosassa käsitellään kameran kuvantuottoprosessia ja värinmittaamisen menetelmiin liittyvää teoriaa. Kokeellisessa osassa luotiin testikuva, johon sisällytettiin värintoiston objektiivisen mittauksen mahdollistavia värikohteita. Tutkittu menetelmä validoitiin tutkimalla kuuden digitaalikameran värintoistoa värieromittojen avulla sekä referenssinä pidetyllä menetelmällä että tutkitulla menetelmällä. Referenssiväriarvojen mittaukseen luonnollisista kohteista tutkimuksessa karakterisoitiin digitaalikamera kolorimetriseksi kameraksi. Validoinnissa vertailtiin tutkitun menetelmän suorituskykyä värintoiston mittauksessa verrattuna perinteiseen menetelmään värieromitoilla triE, triE2000, triH, triab, triC sekä triL. Validointiin valittuihin kameroihin sisältyi kaksi digitaalikompaktikameraa sekä neljä mobiilikameraa. Tulosten perusteella havaittiin, että värintoiston mittaus kuvaan piilotettujen kohteiden avulla on mahdollista. Perinteisen ja tutkitun menetelmän värieromitat tuottivat toisistaan absoluuttisesti poikkeavia arvoja menetelmien välillä, mutta suhteellisia värierotuloksia tarkasteltaessa voidaan tiettyjen värieromittojen osalla huomata menetelmien välillä vahva korrelaatio. Kameran karakterisoinnin epätarkkuus vaikutti osaltaan tutkitun menetelmän tuottamiin värierotuloksiin. Värieromitat tuottivat toisistaan poikkeavia tuloksia ja menetelmän suorituskykyä arvioitaessa värieromitan valinta on tärkeä osa vertailua. Vahvimmat korrelaatiot menetelmien välillä syntyi tutkittaessa värieromittoja triE, triE2000, triH ja triab.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Nuutinen, Mikko
Keywords
digital camera, digitaalikamera, color reproduction, värintoisto, color measurement method, mittausmenetelmä, color difference, väriero
Other note
Citation