Datahubin tarjoamat hyödyt ja rooli sähkömarkkinoiden muutoksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-06-14
Department
Major/Subject
Sustainable Energy Systems and Markets
Mcode
ELEC3048
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on tunnistaa Suomen datahubin tarjoamia hyötyjä sekä roolia sähkömarkkinoiden muutoksessa. Työssä arvioidaan datahubin riippuvuuksia muihin käynnissä oleviin sähkömarkkinamuutoksiin. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jota on täydennetty asiantuntijahaastatteluin. Työn tutkimusmenetelmä on laadullinen. Datahub on Suomen vähittäissähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu, ja sen tarjoamat palvelut on määritelty sähkömarkkinalaissa. Työssä selvitetään tapahtumaketju, jonka myötä datahubia alettiin toteuttaa. Datahub ei suoranaisesti perustu EU-lainsäädäntöön, vaan on Suomen kansallinen hanke, jolla mahdollistetaan laadukkaasti toimivat sähkön vähittäismarkkinat. Datahub kuitenkin auttaa tiettyjen EU:n tavoitteiden täyttämisessä. Datahub linkittyy useaan markkinamuutokseen. Työssä luodaan katsaus data-hubin kannalta keskeisimpiin markkinamuutoksiin. Työn yhtenä tuloksena esitellään datahubin ja markkinamuutoksien välisten riippuvuuksien luokittelu teknisiin ja loogisiin riippuvuuksiin, sekä arvio loogisen riippuvuuden tyypistä. Varttimittaukseen siirryttäessä datahub välittää ja säilöö mittauksen aika-askeleen muutostietoa. Varttitaseen vaiheistetussa käyttöönotossa datahub hallitsee eri aika-askeleessa ilmoitettuja mittaustietoja, joten datahubilla on molemmissa hyvin keskeinen rooli. Yksitasemalli ei juurikaan vaikuta datahubiin tai sen toteuttamaan jakeluverkon taseselvitykseen. Datahub on otettava käyttöön ennen seuraavia merkittäviä pohjoismaisten vähittäissähkömarkkinoiden yhtenäistämistoimenpiteitä, kuten datahubien yhteen toimivuutta. Datahubin ensimmäisessä versiossa ei ole kysyntäjouston kannalta kovin merkittäviä toiminnallisuuksia, mutta datahubilla on kuitenkin mahdollisuus kehittyä kysyntäjouston kannalta keskeiseksi alustaksi. Datahubissa on tarpeellista tietoa kysyntäjoustoon liittyen ja sillä on rooli jakeluverkon taseselvityksessä. On jo ehdotettu, että datahub voisi tarjota ominaisuuksiaan kuormanohjausrajapinnan ja myöhemmin joustohubin tarpeisiin. Työssä esitellään myös työn aikana nousseita ideoita datahubin jatkokehitykseen. Kysyntäjoustotuotteiden tuominen datahubiin mahdollistaisi osaltaan joustopalveluntarjoajien vertailupalvelun toteuttamista. Jos mittaustietojen ilmoitusväliä lyhennetään, se voisi mahdollistaa taseselvityslaskennan suorittaminen useammin, mikä puolestaan antaisi parempaa tilannekuvaa markkinaosapuolten sähkötaseesta. Datahubissa säilöttävät tiedot ovat arkaluonteisia. Tietoa voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin vain anonymisoituna, mutta tähän ei kirjoitushetkellä ole valmista linjausta tai ohjeistusta. Asiakkaat voivat kuitenkin halutessaan antaa valtuutuksen kolmannelle osapuolelle, joka voi sovitusti analysoida tai välittää asiakkaan käyttöpaikka- ja mittaustietoa tutkimustarkoituksiin.

The goal of this thesis is to identify the benefits and role of the Finnish datahub in the upcoming turns of the electricity market. The datahub’s dependencies to other ongoing market changes are evaluated. The research is conducted as a literature review complemented with specialist interviews. The research method is qualitative. Datahub is a centralized data exchange platform in Finnish retail electricity markets and its services are defined by the electricity market act. Datahub ensures uniform practices in data exchange and standardized processes between market participants. The chain of events that led to the implementation of datahub is clarified in this thesis. Datahub is not directly based on EU legislation but is Finland’s national project to enable a high-quality retail electricity market. However, the datahub helps to meet certain EU objectives. Datahub is linked to several market changes. An overview of the most important market changes from the perspective of the datahub is included in this thesis. One of the results of this thesis is the classification of technical and logical dependencies between datahub and market changes. An estimate of the type of dependency is also presented. Datahub forwards and stores time step information during the transition to 15 min metering period and manages time-series reported in different time steps during the phased commissioning of 15 min imbalance settlement period and thus has a significant role in both. Single price and single position model has little effect on the datahub or its balance settlement. Datahub must be commissioned before the next major measures to harmonize the Nordic retail electricity market, such as datahub interoperability. The first version of datahub does not have very significant functionalities in terms of demand response, but the datahub still has the opportunity to develop into a key platform. Datahub has the necessary information and a role in the imbalance settlement. It has already been suggested that datahub would offer its features for the needs of a load control interface and later for a flexibility hub. Ideas for further development of the datahub are presented. Bringing demand response products to the datahub would help to implement a comparison service for flexibility service providers. If the reporting interval of the metering data is shortened, it could allow imbalance calculation to be performed more frequently, which in turn would provide a better situation picture of the imbalance of a market participant. The data stored in the datahub is sensitive. The information can only be disclosed as anonymized for research purposes, but there is no policy or guidance for this at the time of writing. However, customers may choose to authorize a third party who can analyze or pass on the metering point- or metering data as agreed with the customer.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Hirvensalo, Jaakko
Keywords
datahub, markkinamuutokset, vähittäissähkömarkkina, tiedonvaihto
Other note
Citation