Service innovations in real estate and user services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
84 s. + liitt. 7
Series
Abstract
Innovaatiot ovat edellytyksiä organisaation jatkuvuudelle ja apuna tarjottaessa asiakkaille kilpailijoita parempaa lisäarvoa. Innovaatioteorioita ja -tutkimuksia on olemassa paljon, mutta useimmat niistä ovat tuotekeskeisiä. Palveluinnovaatioiden tutkiminen on yleistynyt vasta kolmen viime vuosikymmenen aikana. Palveluinnovaatioihin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota palvelualojen noustua merkittävään asemaan niin maailmantaloudessa kuin Suomen taloudessakin. Tämän tutkimuksen tarkoitus on avata palveluinnovaatiokäsitteen näkymistä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa sekä selvittää näkökulmia palveluinnovaatiolle kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa. Diplomityön tavoitteena on tarkastella tekijöitä, jotka ovat edellytyksiä ja esteitä palveluinnovaatiolle. Päätavoite on tunnistaa palveluinnovaation edellytykset sekä määrittää keinoja näiden edellytysten edistämiseksi. Tämä tutkimus on rajattu tarkastelemaan organisaatioiden välisiä palveluinnovaatioita kolmesta näkökulmasta: palveluliiketoiminnan verkosto-, prosessi- ja laatuinnovaatioista. Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja koostuu teoriaosasta sekä empiirisestä osasta. Teoriaosassa on tarkasteltu aikaisempia tutkimuksia ja teorioita liittyen palveluinnovaatioihin. Empiirisen osan aineisto on saatu kahdesta asiantuntijatyöpajasta sekä teemahaastatteluista haastattelemalla viittä tilaajaa ja viittä palveluntuottajaa vastinpariajatteluun perustuen. Asiantuntijatyöpajojen tarkoituksena oli tuottaa näkökulmia palveluinnovaatioiden jäsentelylle ja kartoittaa palveluinnovaatioiden edellytyksiä ja esteitä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluille. Teemahaastattelut pohjautuivat asiantuntijatyöpajojen tuloksiin ja niiden tavoitteena oli tarkastella ja konkretisoida sekä tilaajan että palveluntuottajan näkemyksiä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluinnovaatioihin liittyvistä edellytyksistä ja esteistä. Tulokseksi tästä työstä saatiin liiketoimintamalliin perustuva palveluinnovaatioiden jaottelu, jolla on yhteys verkosto-, prosessi- ja laatuinnovaatioihin. Haastattelujen perusteella löydettiin kahdeksan päätekijää, joiden kautta voidaan tunnistaa palveluinnovaatioiden edellytykset ja esteet kiinteistö- ja käyttäjäpalvelukontekstissa. Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden edellytykset voidaan jakaa perusedellytyksiin sekä perusedellytyksiä tukeviin edellytyksiin. Tulokseksi saatiin myös ratkaisut näiden edellytysten edistämiseksi. Edellytykset ovat jaoteltu liiketoimintatasokohtaisesti, mutta niiden yhteys ei ole täysin suoraviivainen, koska sama ratkaisu voi edistää useaa eri edellytystä.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
service innovations, palveluinnovaatio, real estate and user services, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut, classification of the service innovation, palveluinnovaation jaottelu, prerequisites of the service innovation, edellytykset palveluinnovaatiolle
Other note
Citation