Leimakytkentäisten virtuaaliverkkojen yhteenliittämistapojen vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Networking technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
110, [7]
Series
Abstract
Operaattorit tarjoavat leimakytkentää hyödyntäviä virtuaaliverkkopalveluita asiakkailleen. Lisäksi operaattorit hyödyntävät niitä omien palveluidensa tuottamisessa. Sekä leimakytkentä että sitä hyödyntävät virtuaaliverkkopalvelut on määritelty toimiviksi yhden autonomisen alueen sisällä. Tässä työssä vertaillaan neljää erilaista tapaa liittää virtuaaliverkot toimimaan yli AS-rajojen. Vertailu tehdään tietoturvallisuuden näkökulmasta. Työssä paneudutaan kolmeen eri virtuaaliverkkopalveluun ja siihen, miten näiden toteutustekniikat vaikuttavat yhteenliittämiseen. Vertailu on pyritty tekemään niin, että se on sovellettavissa kaikille palveluille. Kaikilta osilta näin ei ole, sillä palveluiden toteutustavat poikkeavat liikaa toisistaan. Vertailu paljasti, että yhteenliittämistavoilla on erilaisia vahvuuksia tietoturvan suhteen. Yhteenliittämistapaa valitessa operaattorin tulee määritellä, mitä tietoturvauhkia painottaa. Osa tietoturvauhista johtuu laitevalmistajien toteutuksien heikkouksista, mutta osa on standardeille ominaisia. Tietoturvariskit tiedostaen, ja ottamalla huomioon yhteenliittämisen aiheuttamat lisäriskit tietoturvalle, operaattorin on mahdollista tarjota tietoturvallisia leimakytkentäisiä virtuaaliverkkopalveluita, jotka kattavat useamman autonomisen alueen.

Telecommunication operators offer Multiprotocol Label Switched Virtual Private Networks to their customers. Also, MPLS VPN technologies can be used for operators' internal purposes, to enable them to offer wider range of services in single infrastructure. Both MPLS and MPLS based VPNs are defined to be used inside single autonomous system, AS. The aim of this thesis is to compare four different interconnection methods for MPLS VPNs in different AS's. The focus is on security. Three different MPLS VPN services are looked into closely. Each service's technology's effect on interconnection is of interest. The comparison tries to incorporate all three services. But, since the services differ from each other, not all criteria concern all services. The comparison revealed that the interconnection methods have different strengths concerning security. When choosing the interconnection method, an operator needs to define what areas of security it finds relevant. A portion of security issues are implementation specific, but some come directly from the standards. When operator is aware of the security issues related to chosen interconnection method, it is safe to offer MPLS VPNs that cover multiple autonomous systems.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Laxén, Johan; DI
Keywords
Multiprotocol Label Switching, MPLS, Virtual Private Networks, VPN, ecurity, comparison, leimakytkentä, MPLS, virtuaaliverkko, VPN, tietoturva, vertailu
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-009694