Työasemien ja keskustietokoneen kommunikointi hätäkeskussovelluksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Tässä työssä selvitetään työasemien asiakasprosessien ja keskustietokoneen palvelinprosessien välisen kommunikoinnin toteutusmahdollisuuksia Helsingin aluehälytyskeskuksen (AHK) operatiivisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä. Hälytyskeskusympäristö asettaa omat rajoituksensa kommunikointitavalle erityisesti luotettavuuden ja suorituskyvyn suhteen. Selvityksessä kuvataan hälytyskeskuksen toimintaympäristöä ja käytössä olevaa tietojärjestelmää sekä esitetään kriteerit kommunikointitavan valinnalle. AHK:n tietojärjestelmässä kommunikointitavan valintaa rajoittavina tekijöinä ovat toisaalta nykyisin käytössä olevat laitteisto- ja käyttöjärjestelmäympäristöt sekä toisaalta keskustietokoneessa suoritettava hätäkeskussovelluksen ydinohjelmisto, jota ei ole tässä yhteydessä tarkoitus merkittävästi muuttaa. Korkean tason oliopohjaisista kommunikointimalleista esitellään CORBA sekä Microsoft:n DCOM ja selvitetään niiden soveltuvuutta AHK:n tietojenkäsittely-ympäristöön. Etäproseduurien toteutusstandardeista esitellään tavallisimmat eli ONC-RPC ja DCE-RPC. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta toteuttaa kommunikointi käyttäen socket-yhteyksiä. Tässä yhteydessä verrataan toisiinsa yhteydellisten TCP-socketien ja yhteydettömien UDP-socketien ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta kommunikoinnin toteutukseen. Eri tietokonelaitteistojen välisessä kommunikoinnissa on sovittava tietojen esitystavasta, jotta asiakas- ja palvelinprosessit ymmärtävät toisiaan. Tässä selvityksessä vertaillaan tiedon laitteistoriippumattoman esitystavan standardeja. Vertailtavina standardeina ovat ASN.1/BER, XDR ja NDR. Standardien ominaisuuksien perusteella tarkastellaan niiden soveltuvuutta AHK:n ympäristöön. Lisäksi vertaillaan eri standardien mukaisen esityksen vaatimaa tilaa ja esitystapamuunnoksen vaatimaa suoritusaikaa. Selvityksen pohjalta valitaan kommunikoinnin toteutustapa ja arvioidaan, kuinka hyvin toteutettu ratkaisu vastaa sille asetettuihin vaatimuksiin. Suorituskykymittausten perusteella arvioidaan valitun kommunikointitavan tehokkuutta verrattuna keskustietokoneen sisäiseen prosessien välisen kommunikointiin.
Description
Supervisor
Tiusanen, Mikko
Thesis advisor
Reunanen, Hannu
Keywords
hälytyskeskus, hajautetut järjestelmät, asiakas/palvelin kommunikointi, CORBA, COM, RPC, socket, ASN.1, BER, XDR, NDR
Other note
Citation