Active Owners, Board Interlocks, and Corporate Governance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
105
Series
Abstract
Board interlocks, i.e. shared board members, are a widely researched phenomenon in the study of inter-organisational connections. Board interlocks have been shown to influence, among other things, the spread of organisational practices, M&A behaviour, and alliance formation. However, despite the academic attention, board interlocks have been treated as an exogenous phenomenon, without considering their antecedents. This study hypothesises that board interlocks that are associated with active owners, i.e. owners with a long investment horizon and a high portfolio concentration, are more likely to influence corporate governance. This is because active owners are hypothesised to use the board of directors as a device to exert power over the company, and hence be an important antecedent to the formation of board interlocks that induce changes in corporate governance. The hypotheses are tested using a unique dyadic data set of S&P 1500 companies in the years 2003-2008, applying modern causal mediation methodology. The results show that, as hypothesised, a statistically significant indirect effect from active owners to changes in corporate governance exists, through board interlocks. This highlights the importance of considering the antecedents of board interlocks when studying their consequences. Additionally, mixed evidence of strong direct effects from active owners to changes in corporate governance is found in some factors of corporate governance, which calls for further research. This study contributes to the fields of active ownership, board interlocks, and corporate governance in three ways. First, it is the first empirical study to incorporate antecedents to the model when considering the consequences of board interlocks. Second, it employs a unique, wide data set, and modern, robust causal mediation methodology, previously unused in board interlock research. Finally, it bridges theoretical gaps between the fields of active ownership, board interlock, and corporate governance research by empirically showing that significant causal links exist between them.

Yhteisillä hallituksen jäsenillä tarkoitetaan kahden tai useamman yrityksen hallituksissa istuvaa henkilöä, jotka näin luovat yhteyden kyseisten yrityksien välille. Ilmiötä on tutkittu laajalti yritystenvälisten suhteiden tutkimuksessa, ja yhteisten hallitusten jäsenten on näytetty vaikuttavan, muun muassa, hallintotapojen leviämiseen, yrityskauppakäyttäytymiseen sekä allianssien muodostumiseen. Tästä laajasta akateemisesta huomiosta huolimatta yhteisiä hallituksen jäseniä on käsitelty eksogeenisena ilmiönä, huomioimatta niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Työn hypoteesissa esitellään teoria, jonka mukaan aktiiviset omistajat, eli omistajat joilla on pitkän aikavälin sijoitusstrategia sekä keskitetty sijoitusportfolio, saavat aikaan yhteisiä hallituksen jäseniä, jotka vaikuttavat yritysten hallintoon. Hypoteesin taustalla on oletus siitä, että aktiiviset omistajat hyödyntävät hallitusta vallankäytön välineenä, ja näin luovat yrityksen hallintoon vaikuttavia yhteyksiä hallitusten välille. Hypoteeseja testattiin käyttämällä ainutlaatuista dyadista tietokantaa S&P 1500 -yrityksistä vuosina 2003 - 2008, soveltamalla siihen modernin kausaalisen mediaatioanalyysin metodologiaa. Analyysin tulokset tukevat hypoteeseja; niistä löytyy kautta linjan tilastollisesti merkittävä epäsuora vaikutus aktiivisista omistajista yhteisten hallitusten jäsenten kautta muutoksiin yrityksen hallinnossa. Tämä korostaa yhteisten hallituksen jäsenten muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden sisällyttämisen tärkeyttä vastaavissa analyyseissä. Lisäksi tuloksista löytyy osittaisia todisteita voimakkaasta suorasta vaikutuksesta aktiivisista omistajista yritysten hallintoon, mikä vaatii lisätutkimusta. Tämä tutkimus edistää aktiivisen omistajuuden, yhteisten hallituksen jäsenten sekä yritysten hallinnon tutkimusaloja kolmella tavalla. Ensinnä, se on ensimmäinen empiirinen tutkimus, joka yhdistää yhteisten hallituksen jäsenten muodostumiseen vaikuttavat tekijät niiden vaikutuksia tutkivaan malliin. Toiseksi, se käyttää ainutlaatuista, laajaa tietokantaa sekä modernia kausaalisen mediaatioanalyysin metodologiaa, joita ei ole aiemmin käytetty vastaavassa tutkimuksessa. Kolmanneksi, se kuroo umpeen teoreettista kuilua tutkimiensa kenttien välillä näyttämällä, että niiden välillä vallitsee merkittäviä kausaalisia yhteyksiä.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
board interlocks, yhteiset hallituksen jäsenet, interlocking directorate, aktiiviset osakkeenomistajat, active owners, yritysten hallinto, corporate governance, causal mediation
Other note
Citation