Teollisuuden sähkösuunnittelujärjestelmän sovelluksen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli kehittää teollisuussuunnitteluun sopivan tietokoneavusteisen sähkösuunnittelujärjestelmän sovelluksen tärkeitä ominaisuuksia. Sähkösuunnittelujärjestelmän sovellus on se tietokoneohjelma, jolla sähkösuunnittelijat tekevät suunnittelutyötään. Sovellus voi olla osana suurempaa ohjelmistoa. Työn pohjalta voidaan valita valittuja kriteerejä parhaiten vastaava järjestelmä markkinoilta tai voidaan kehittää oma järjestelmä. Niin sähkösuunnittelu kuin muukin suunnittelu on kehittynyt hyvin pitkälle automatisoiduksi tietokoneavusteiseksi tiedon hallinnaksi. Enää eivät suunnittelussa riitä tietokoneavusteiset piirustusohjelmistot, vaan tarvitaan järjestelmiä, joilla hallitaan suurta määrää tietoa tietokantojen avulla. Tämä mahdollistaa tiedon helpon käsittelyn. Sähkösuunnittelujärjestelmän sovelluksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: soveltuvuus suunnittelutehtävään, monipuoliset raportointimahdollisuudet, joustavuus suunnittelijoiden ja projektien mukaan sekä standardinmukaisten dokumenttien tuottaminen. Lisäksi sähkösuunnittelujärjestelmän sovelluksen tulee olla helppo käyttää, sen pitää huomioida erilaiset suunnitteluvaiheet ja siinä tulee olla valmiina työn laatua parantavia tarkastus- ja laskurutiineja. Sähkösuunnittelujärjestelmän pitää olla myös yhteensopiva muiden suunnittelujärjestelmien kanssa. Tulevaisuudessa eri tahojen suunnittelujärjestelmät tulevat myös integroitumaan suoremmiksi järjestelmiksi. Lisäksi tietoteknologian kehittyminen tulee tarjoamaan mahdollisuuden järjestelmien hajautettuun käyttöön ja tämä tulee huomioida myös itse järjestelmien kehityksessä. Myös internet tulee tarjoamaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita sekä suunnittelutyölle että suunnittelujärjestelmille.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Keywords
electric design, sähkösuunnittelu, design system, suunnittelujärjestelmä, application, sovellut, database, tietokanta, documentation, dokumentointi
Other note
Citation