Analysis of machining centers from the foreman's point of view

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
This study analyses the operation of four machining centers. Information about the operations is collected by using the data collected by software "Camline" and by the bookings of finished work during a ten week period. Additional information was gathered by concluding interviews with the machine operators. Based on this information, an overview of the current situation is presented. Problematic points are studied in more detailed level from the foreman's point of view. The study tries to identify the reasons behind the problems and addresses the effect of these problems on reaching the set goals. These problems are about choosing the right pieces to manufacture regarding to assembly's needs, wellbeing of the workers and reaching the set goals. The study uses the theory of goal setting and the theory of pay for penetrance as the theoretical point of view. Using these theories and the concrete findings of the study, concrete suggestions on how to solve the identified problems are formed. The suggestions are presented as the results of the study. Presented suggestions are about technical improvements in booking the finished work, forming and using goals in supervision by the foreman and on how pay for penetrance could be used as a motivator for reaching the set goals.

Tutkimuksessa analysoidaan Planmeca Oy:n koneistuskeskusten toimintaa. Aiheeseen on tutustuttu keräämällä tietoa koneiden toiminnasta camline ohjelmiston sekä koneistajien tekemien työkuittausten avulla. Tämän lisäksi vallitsevaa tilannetta on kartoitettu työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Työssä esitellään toteutuneita käyntitunteja sekä muita toiminnan analysointiin käytettyjä mittareita. Kerätyn aineiston pohjalta peilataan toteutunutta suoritetta asetettuihin tavoitteisiin. Tutkimus esittelee aineiston keräyksen aikaisen tilanteen työnjohdollisesta näkökulmasta. Tämän pohjalta esitetään suurimmat ongelmakohdat ja analysoidaan niitä tarkemmin. Havaittuja ongelmia ovat esimerkiksi toimitusvarmuus, tehokkuus sekä henkilöstön jaksaminen. Ongelmia aiheuttavat toiminnot sekä toimintamallit käsitellään työnjohdon näkökulmasta. Käsiteltyjä kokonaisuuksia ovat tavoitteen asettaminen, tiimityö sekä tulospalkkaus tavoitteiden saavuttamista tukevana keinona. Työssä esitellään tarkemmin tutkimuksen pohjana toimivista teorioista tarkemmin tavoitteen asettamisen teoria sekä tulospalkkaus. Tutkimuksen tuloksena on muodostettu konkreettisia parannusehdotuksia havaittujen ongelmakohtien parantamiseksi. Parannusehdotukset keskittyvät pääsiallisesti työnjohdollisiin toimiin. Ehdotukset koskevat muun muassa tulospalkkiota sekä töiden valmistumiskuittaamiskäytäntöä. Ratkaisuehdotukset perustuvat esiteltyihin teorioihin sekä tutkimuksen aikana tehtyihin havaintoihin vallitsevista toimintamalleista sekä työtavoista. Myös työn tekemistä helpottavia teknisiä parannuksia esitellään mahdollisina parannuskeinoina.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Mikkola, Tomi
Keywords
goal setting, tavoitteen asettaminen, foreman's point of view, tulospalkkio, pay for performance, koneistuskeskus, työnjohto
Other note
Citation