Looking behind the text-to-be-seen: Analysing Twitter bots as electronic literature

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Lampi
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
99
Series
Abstract
This thesis focuses on showing how Twitter bots can be analysed from the viewpoint of electronic literature (e-lit) and how the analysis differs from evaluating other works of e-lit. Although formal research on electronic literature goes back some decades, there is still not much research discussing bots in particular. By examining historical and contemporary textual generators, seminal theories on reading and writing e-lit and botmakers’ practical notes about their craft, this study attempts to build an understanding of the process of creating a bot and the essential characteristics related to different kinds of bots. What makes the analysis of bots different from other textual generators is that the source code, which many theorists consider key in understanding works of e-lit, is rarely available for reading. This thesis proposes an alternative method for analysing bots, a framework for reverse-engineering the bot’s text generation procedures. By comparing the bot’s updates with one another, it is possible to notice the formulas and words repeated by the bot in order to better understand the authorial choices made in its design. The framework takes into account the special characteristics of different kinds of bots, focusing on grammar-based bots, which utilise fill-in-the-blank-type sentence structures to generate texts, and list-based bots, which methodically progress through large databases. From a survey of contemporary bots and earlier works of electronic and procedural literature, it becomes evident that understanding programming code is not essential for either analysing or creating bots: it is more important to understand the mechanisms of combinatory text generation and the author’s role in writing and curating the materials used. Bots and text generators also often raise questions of authorship. However, a review of their creation process makes it clear that human creativity is essential for the production of computer-generated texts. With bots, the writing of texts turns into a second-order creation, the writing of word lists, templates and rules, to generate the text-to-be-seen, the output for the reader to encounter.

Tämä opinnäytetyö keskittyy esittelemään, kuinka Twitter-botteja on mahdollista analysoida elektronisen kirjallisuuden näkökulmasta ja kuinka niiden analyysi poikkeaa muiden elektronisen kirjallisuuden teosten tutkimisesta. Vaikka elektronisen kirjallisuuden tutkimusta on tehty joitain vuosikymmeniä, ei erityisesti botteihin keskittyvää tutkimusta ole juurikaan tuotettu. Tässä tutkimuksessa analysoidaan historiallisia ja nykyaikaisia tekstigeneraattoreita, elektronisen kirjallisuuden tutkijoiden teorioita teosten lukemisesta ja luomisesta sekä botin tekijöiden käytännön huomioita bottien kirjoittamisesta, joiden pohjalta luodaan kuva botin luomisprosessista ja erilaisiin botteihin liittyvistä ominaispiirteistä. Bottien lähdekoodi on harvoin vapaasti luettavissa, minkä vuoksi bottien analysointi eroaa merkittävästi muiden tekstigeneraattoreiden tutkimuksesta. Monet teoreetikot pitävät lähdekoodin lukemista olennaisena tapana analysoida elektronisen kirjallisuuden teoksia. Tämä opinnäytetyö esittelee vaihtoehtoisen tavan analysoida botteja. Botin tuottamien päivitysten vertailu keskenään auttaa näkemään botin lähdekoodissa käytetyt toistuvat kaavat sekä ymmärtämään tarkemmin botin tekstin tuottavia menetelmiä ja niihin liittyviä taiteellisia valintoja. Esitelty metodi ottaa huomioon erityyppisten bottien ominaispiirteet, keskittyen kaavapohjaisiin botteihin, jotka asettelevat yksittäisiä sanoja valmiisiin lausepohjiin, ja listapohjaisiin botteihin, jotka käyvät järjestelmällisesti läpi suuria tietokantoja. Tutkimuksessa läpikäytyjen vanhempien elektronisen ja proseduraalisen kirjallisuuden teosten ja nykyaikaisten bottien analyysin pohjalta voidaan päätellä, ettei bottien analysoiminen tai tekeminen vaadi ohjelmakoodin ymmärtämistä: on tärkeämpää, että botin lukija/tekijä ymmärtää prosessipohjaisen tekstitaiteen lainalaisuuksia sekä tekijän valintojen merkityksen käytettyjen materiaalien kirjoittamisessa ja kuratoinnissa. Botit ja tekstigeneraattorit kyseenalaistavat usein myös tekijyyden käsitteen. Niiden luomisprosessien analyysi osoittaa kuitenkin kiistattomasti, että tietokoneavusteinen tekstintuottaminen vaatii ihmisen luovuutta suunnitteluvaiheessa. Bottien tekemisessä kirjoittaminen vaihtuu toisen asteen luomiseksi, sanalistojen, lausepohjien ja sääntöjen kirjoittamiseksi, joiden pohjalta botti tuottaa lukijalle näytettävät tekstit, joita kuvataan otsikon termillä “the text-to-be-seen”.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Ryynänen, Max
Koskimaa, Raine
Keywords
Twitter bots, electronic literature, text generation, web poetry, procedural writing
Other note
Citation