Dispergoinnin vaikutus värillisten coldset offset -painovärien värivoimaan ja stabiilisuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 84 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Työn kirjallisuusosassa on tarkasteltu sanomalehtipainovärien ominaisuuksia ja valmistusprosessia. Prosessista on selvitetty dispergoinnin eri vaiheet ja niiden toimintaperiaatteet. Työn kokeellisen osan tavoitteiksi asetettiin prosessin läpimenoajan lyhentäminen säilyttäen värin tasainen laatu, hyvä stabiilisuus sekä raaka-ainekulutuksen pienentäminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarkasteltiin tarkemmin esisekoitusta ja helmimyllyajoa. Lisäksi tutkittiin helposti dispergoituvien pigmenttien käyttäytymistä, erityisesti punaista ja sinistä väriä. Värien tuotantoa rajoitti helmimylly. Punaisen värin läpimenoaikaa helmimyllyssä saatiin lyhennettyä 15 % ja sinisen värin läpimenoaikaa vastaavasti 34 %. Esisekoituksen sekoitusajan lyhentämisen 20 minuuttiin todettiin olevan mahdollista. Pienempitehoisella pikasekoittimella päästiin vastaavaan laatuun kuin normaalisti käytettävällä twin shaft -sekoittimella. Koejärjestelyn vuoksi satsaus- ja sekoitusaika olivat tosin pidempiä ja tulos tulisi varmistaa lisäkokein. Tuotteen värivoiman todettiin paranevan normaalia viskoosimalla seoksella helmimyllyajossa. Tarkempi tutkiminen olisi tosin tarpeen. Helmimylly toimi hyvin partikkelien kostuttajana ja lisäsi tuotteen stabiilisuutta. Kolmivalssi rikkoi tehokkaasti savipartikkeleja ja lisäsi tuotteen kostuttamistarvetta. Viimeisenä dispergointivaiheena kolmivalssi heikensi tuotteen stabiilisuutta kostumisen jatkuessa valmiissa tuotteessa.
Description
Supervisor
Aittamaa, Juhani
Thesis advisor
Pönniö, Riitta
Hauhia, Heikki
Keywords
Other note
Citation