Preliminary estimation of total investment costs of mineral processing plant

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Department
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
en
Pages
89
Series
Abstract
Goal of this study was to examine preliminary cost estimation methods of plants, especially minerals processing plants, Alan the purpose was lo find a new and fast way to calculate cost of minerals processing plant Accuracy to this new method was tested by comparing it to cost estimation of a real plant. Existing cost estimation methods were collected from Literature. These methods were partially adapted for designing new calculation method Cost information of plants and equipment were collected from databases of Outotec Minerals. Also quotations from other companies were made. Common trends were attempted to find from costs of equipment and other parts of plants to speed up cost estimating. These trends were collected to a spreadsheet to make cost estimator and changing formulas faster and easier Trends of most costs were clear but some requires more information to get more accurate cost estimation. Cost distributions of plants described in literature were not similar to the plant n observation. However some similarities were discovered with parts such as electrification. Cost estimations that were calculated based on cost information collected from Outotec Minerals were similar in order of magnitude with the plant in observation. Some estimators had a large error so they must be investigated more to get more accurate estimations.

Rikastamolaitoksessa malmista erotellaan arvokkaat mineraalit muusta malmista. Rikastamolaitosten tuotteiden arvometallipitoisuus on 20 - 40%. Rikastamolaitoksia suunniteltaessa ensimmäinen kysymys on laitoksen kustannusarvio. Tarkkaa hintaa ei suunnittelun alussa tiedetä, mutta on mahdollista tehdä hinta-arvioita. Hinta-arvion tarkkuus on tärkeä, sillä hinta-arvion perusteella päätetään onko laitoksen suunnittelu ja valmistaminen kannattavaa. Tutkimuksen tavoite oli tarkastella alustavia laitosten hinta-arviomenetelmiä keskittyen erityisesti rikastamolaitoksiin sekä etsiä uusi ja nopea keino laskea rikastamolaitoksen hinta. Lopuksi tämän uuden menetelmän tarkkuutta tarkasteltiin vertailemalla sitä oikean laitoksen kustannusarvioon. Työn kirjallisuusosassa esitellään olemassa olevia prosessilaitosten kustannusarviomenetelmiä. Näitä sovellettiin osittain uuden laskentamenetelmän suunnittelussa. Rikastamolaitosten ja laitteiden kustannustietoja etsittiin Outotec Mineralsin tietokannoista. Myös hintakyselyitä muihin yrityksiin tehtiin. Laitteiden ja laitoksen osien hinnoista pyrittiin etsimään yleisiä trendejä jotka nopeuttaisivat kustannusarvion tekemistä. Nämä trendit koottiin myös taulukkolaskentaohjelmaan, jotta kustannusarvion laskeminen ja laskentakaavojen muuttaminen olisi nopeaa ja helppoa. Useimpien kustannusten trendit olivat selkeitä, mutta osa vaatii lisätietoa tarkemman kustannusarvion saamiseksi. Kirjallisuudessa esitetyt laitosten kustannusjakaumat eivät olleet kovin samanlaisia tarkastelussa olleen Outotec Mineralsin laitoksen kanssa.
Description
Supervisor
Hurme, Markku
Thesis advisor
Väisänen, Ari
Virtanen, Markku
Keywords
mineral processing plant, rikastamolaitos, cost estimation, kustannusarvio, minerals, mineraalit, exel, excel, spreadsheet, taulukkolaskenta
Other note
Citation