Veggie friends–Viewpoints for socially minded sticker designers

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
152
Series
Abstract
This Master’s Thesis looks into the phenomenon of chat stickers in Instant Messaging environments as a form of visual communication. The thesis consists of a written part and an artistic production. The study combines together broad themes: food, communication and influencing people’s behaviours. I approach the subject through literature review, analysing existing stickers and through my own creative process designing the sticker brand, Veggie Friends. The character of this study was qualitative and aimed to answer questions like 1) How to design chat stickers? 2) Can chat stickers be used to influence food and lifestyle choices? And 3) How can awareness be raised without being preachy. In the written part the landscape of contemporary digital communication is opened up, focusing on emoticons, such as Emoji characters and Chat Stickers in more particular. Visual culture plays a vital role in the society carrying meanings and affecting people’s opinions, also food choices. As people spend more and more time in front of screens, it might be that the images we see in our daily digital environments might have an effect on our eating habits too. I was interested to know what kind of codes can we see in current sticker packs and how meaning making takes place in this context. Areas of behavioural studies and social communication were also studied. In the production part knowledge gained from the previous areas was deployed in a self initiated design challenge, aiming to tackle the wicked problem of unhealthy lifelstyles and daily diets. The artistic work includes the design and production of an inspirational chat sticker pack called Veggie Friends. The 40-piece sticker set is designed for the Over-the-Top Messaging application, LINE. The documentation gathers information about how to design chat stickers in practice. Therefore this thesis can also serve as a small guidebook for future sticker designers.

Opinnäytetyöni Veggie Friends– Viewpoints for Socially Minded Sticker Designers" koostuu produktiosta ja siihen liittyvästä tutkielmasta. Työssäni tutkin tarrojen (chat stickers) käyttöä pikaviestinsovelluksissa visuaalisen viestinän muotona. Tavoitteeni oli perehtyä tarrasuunnittelun maailmaan lähdekirjallisuuden ja oman taiteellisen työskentelyn kautta, sekä analysoimalla olemassa olevia tarra-hahmoja. Produktioni on kestäviin elämäntapoihin inspiroiva chat-tarrasarja Veggie Friends, jonka suunnitteluprosessia valotan opinnäytteen kirjallisessa osassa. Tutkimuksen laatu oli kvalitatiivinen. Työ pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuten: 1) Kuinka suunnitella chat-tarroja? Voiko tarrojen avulla vaikuttaa ruoka ja kulutusvalintoihin? 2) Kuinka kasvattaa tietoisuutta kestävistä elämäntavoista olematta paasaava? Opinnäytteen tutkimusosiossa avaan tämänhetkistä digitaalisen viestinnän kenttää, keskittyen emootio-ikoneihin, erityisesti tarroihin. Syvennyn myös yhteiskunnallisen viestinnän ja mielipidevaikuttamisen teemoihin. Visuaalinen kulttuuri luo merkityksiä ja muokkaa ihmisten mielipiteitä. Kun aikaa vietetään yhä enemmän ruutujen edessä, voidaan olettaa, että kuvat joita näemme digitaalisissa ympäristöissä vaikuttavat myös ruoka- ja elämäntapavalintoihimme. Tutkielmani keskiössä oli kiinnostus olemassa olevien chat-tarroja kohtaan: Minkälaisia kulttuurisia koodeja ne sisältävät ja millaisia merkityksiä ne pitävät sisällään, minkälaisista elämäntavoista ne kertovat? Opinnäytteen produktio-osassa aiemmin kerätty tieto hyödynnettiin omaehtoisessa muotoiluhaasteessa, jonka pyrkimyksenä oli kasvattaa tietoisuutta kasvisruoasta ja kestävistä elämäntavoista. Työ voidaan nähdä myös kokeellisena yhteiskunnallisen viestinnän kampanjana. Taiteellinen työni käsittää 40-osaisen chat-tarrasarjan, Veggie Friendsin suunnittelun ja toteutuksen LINE pikaviestinsovellukseen. Työn dokumentaatio-osaan on kerätty käytännön neuvoja ja vinkkejä, kuinka suunnitella chat tarrahahmoja. Näin ollen työ toimii myös ohjekirjana tuleville tarrasuunnittelijoille.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Dodson, Zachary
Keywords
mobile communication, social communication, instant messaging, chat stickers, character design, sustainable lifestyles
Other note
Citation