Modelling and content production of distance learning concept for interactive digital television

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006-12-18
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
200
Series
Helsinki University of Technology, Industrial Information Technology Laboratory publications, 4
Abstract
The objective of the research has been to gain an understanding of T-learning and to create a model that suggests how to support the learning process via iTV and how to produce content for T-learning. The research includes four empirical studies and a survey. The conclusions of the studies provide the ground for the building of the theoretical and conceptual T-learning artefact. The research also aims to define the areas where T-learning is suitable for use. Content production is crucial in T-learning. TV as a medium has special requirements for content production of a T-learning service. In the current DTV environment, moreover, the content producer has to consider the following issues: limited screen, remote control of a STB as the only control device, navigation, scrolling is not allowed, and writing. According to the empirical studies, T-learning can be used in at least the following situations and cases: formal and informal learning, assessment, synchronous and asynchronous communication, multi-channel communication, and communal learning. In the empirical studies, target groups were; adults working as well as learning, children, and deaf.

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda T-oppimismalli siitä, kuinka opetusta voidaan toteuttaa vuorovaikutteisen digitaalisen television välityksellä ja kuinka oppimissisältöjä voidaan tuottaa T-oppimiseen. Tutkimukseen kuului neljä empiiristä kenttäkokeilua ja haastattelututkimus. Tutkimuksen johtopäätökset luovat pohjan teoreettis-käsitteellisen T-oppimismallin rakentamiselle. Tutkimus pyrki myös empiirisen aineiston avulla määrittelemään alueita, joissa vuorovaikutteista digitaalista televisiota voidaan käyttää oppimisessa. Sisältötuotanto on tärkeää T-oppimisessa. TV välineenä luo erityishaasteita T-oppimisen sisällöntuotannolle. Sisällöntuottaja joutuu ratkaisemaan mm. seuraavat rajoitukset: TV-ruudun rajoitettu koko, digisovittimen kaukosäädin ainoana ohjauslaitteena, navigointi ja kirjoittaminen. Empiirisen aineiston perusteella vuorovaikutteista digitaalista televisiota voidaan käyttää ainakin seuraavissa tilanteissa ja opiskelijaryhmillä: formaali ja informaali oppiminen, oppimisen arviointi, yhteisöllinen oppiminen, monikanavaiset oppimistoteutukset, asynkroninen ja synkroninen keskustelu, joko osana TV-ohjelmaa tai erillisenä oppimistoteutuksena, sekä aikuisten ja lasten oppimisessa että viittomakielisessä opetuksessa. Empiiriset kokeet sisälsivät sekä video- että tekstipohjaista materiaalia.
Description
Keywords
T-learning, distance learning, educational technology, digital TV, iTV, MHP, DVB-HTML, IPTV, T-oppiminen, etäopetus, koulutusteknologia, digitaalinen televisio, vuorovaikutteinen televisio, MHP, DVB-HTML, IPTV
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-008817