The Role of Value-Added in the Syndication of Venture Capital Investmen ts: Propositions from Empirical Evidence

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
This study contributes to the stream of research that investigates the syndication of venture capital investments. The research problem is "What is the role of value-added as a rationale to syndicate and in selecting syndicate members to different roles, and which factors enable the value-added of venture capitalists?" The thesis concentrates on a focused and new research area. Studies of this area can benefit from data that can be best obtained by in-depth qualitative research methods. I chose the grounded theory approach and studied multiple cases to enable the replication logic. I studied four ventures that have received syndicated venture capital investments. I used both interviews of venture capitalists and entrepreneurs as well as secondary data as my sources. The thesis introduces four important findings that contribute to distinct niche areas in the domain of venture capital syndication. In this report, the findings are arranged according to the timeline of establishing a syndicated round of investment. First, value-added occupies the role of the most important motivation to decide to syndicate investments in the first place. Second, in deciding who they would prefer to syndicate with, venture capitalists place special value on candidates that they expect to actively contribute non-financial value-added in the form of resources that complement resources of other syndicate members. Third, there are certain antecedents for the realization of investors' value-adding capability, which are as follows. The organizer of the syndicate, the so-called lead investor, should be capable of guiding the work of several organizations, willing to invest a substantial amount of capital, and willing to do a substantial amount of work. All investors that participate in managing ventures should be able to participate in later investment rounds, possess industry experience and prestige, and be geographically proximate. Possession of these characteristics is associated with value-adding capability. The characteristics exist on the organizational level. Some of them also exist on the level of the individual person--here, the investment manager. Studying the links between these levels, I found that the perceived capability of an investment manager to convey the resources of her background organization for the benefit of the investee company is an important determinant of the value-added that the investor is expected to contribute. How then to obtain as investors the venture capitalists that are considered as carrying the greatest value-adding potential and that are expected to be reachable? Regarding this question, my fourth finding is that incumbent venture capitalists' contacts typically are a venture's most valuable asset in trying to obtain new investors. Six propositions were formed from the abovementioned findings. These propositions can be tested in the future in deductive studies, given that the constructs can be reliably measured in surveys or by using databases and other secondary sources. In addition to those presented in the propositions, there are some findings that are not entirely new in the literature and that support earlier findings. I found, for instance, that a board with many venture capitalists may be incapable to operate effectively. Moreover, some corporate venture capitalists were found to be able to bring significant value-added, such as technology vision, brand benefits, distribution channels, and testing possibilities for products. However, corporate investors differ significantly in how professional independent venture capitalists view their actions as. In the case of some corporate investors, the representatives of the firm tend to drive board decisions to favor the business agenda of the corporation also when this is not viewed to be in the interest of the venture.

Tämä tutkielma edistää pääomasijoitusten syndikointia tarkastelevaa kirjallisuutta. Tutkimusongelmana on "Mikä on lisäarvon rooli motivaationa syndikoida pääomasijoituksia ja syndikaatin jäsenten valitsemisessa eri rooleihin, ja mitkä tekijät mahdollistavat pääomasijoittajien lisäarvon tuomisen?" Tutkielma keskittyy tarkasti määriteltyyn ja uuteen tutkimusalueeseen. Tutkittaessa tätä aihetta voidaan hyötyä sellaisesta tietoaineistosta, joka on parhaiten hankittavissa syvälliseen ymmärrykseen pyrkivillä laadullisilla menetelmillä. Valitsin grounded theory -menetelmän ja tutkin useita tapauksia, jotta replikaatio olisi mahdollista. Tarkastelin neljää yritystä, jotka olivat saaneet syndikoituja pääomasijoituksia. Käytin tietolähteinäni pääomasijoittajien ja yrittäjien haastatteluja sekä sekundaaritietoaineistoja. Tutkielma esittelee neljä tärkeää havaintoa, jotka edistävät tarkoin määriteltyjä tutkimusalueita pääomasijoitusten syndikoinnin alueella. Olen järjestänyt havainnot tässä raportissa sijoituskierroksen järjestämisen aikajanan mukaisesti seuraavalla tavalla. Ensinnä, lisäarvon saavuttaminen on keskeisin motivaatio ylipäänsä päätökselle syndikoida sijoituksia. Toiseksi, päättäessään kenen kanssa syndikoida sijoituksia, pääomasijoittajat antavat erityistä arvoa ehdokkaille, joiden olettavat tuovan aktiivisesti ei-taloudellista lisäarvoa sellaisten resurssien muodossa, jotka täydentävät syndikaatin muiden jäsenten tuomaa lisäarvoa. Kolmanneksi, sijoittajien tuoman lisäarvon realisoitumiselle on tiettyjä edellytyksiä: Syndikaatin järjestäjän eli niin kutsutun pääsijoittajan tulisi olla kykenevä ohjaamaan usean organisaation työtä, halukas sijoittamaan merkittävästi pääomaa ja halukas tekemään huomattavasti työtä. Kaikkien sijoittajien, jotka osallistuvat sijoitusten kohdeyritysten johtamiseen, tulisi olla kykeneviä osallistumaan myöhemmille sijoituskierroksille, arvostettuja ja kokeneita toimialalla sekä maantieteellisesti läheisiä. Nämä ominaisuudet ovat yhteydessä kykyyn tuottaa lisäarvoa. Nämä ominaispiirteet esiintyvät organisaatiotasolla. Jotkut niistä esiintyvät niin ikään yksittäisen henkilön, tässä sijoitusjohtajan, tasolla. Tutkiessani linkkejä näiden tasojen välillä havaitsin, että sijoitusjohtajan hahmotettu kyky välittää taustaorganisaationsa resurssit sijoituksen kohdeyrityksen hyödyksi on tärkeä sen lisäarvon determinantti, jonka sijoittajan odotetaan tuovan. Kuinka sitten saada osallistumaan syndikaattiin sellaiset pääomasijoittajat, joiden lisäarvontuottamispotentiaalin katsotaan olevan suurin, ja joiden oletetaan olevan tavoitettavissa? Neljäs havaintoni koskee tätä kysymystä. Tulosteni mukaan nykyisten pääomasijoittajien yhteydet ovat tyypillisesti yrityksen arvokkain vara hankittaessa uusia sijoittajia. Muodostin mainituista havainnoista kuusi johtopäätöstä. Niitä voidaan testata tulevaisuudessa deduktiivisin tutkimuksin, olettaen että konstrukteja voidaan mitata luotettavasti kyselylomakeaineistosta tai hyödyntämällä tietokantoja tai muita sekundaaritiedon lähteitä. Propositioissa esitettyjen tulosten lisäksi työ esittää havaintoja, jotka eivät ole uusia kirjallisuudessa, ja jotka tukevat aiempia johtopäätöksiä. Totesin muun muassa, että hallitus, jossa on paljon pääomasijoittajia, saattaa olla kykenemätön toimimaan tehokkaasti. Havaitsin myös, että jotkin pääomasijoittajina toimivat suuryritykset voivat tuoda merkittävää lisäarvoa kuten visioita teknologian kehittämisestä, merkkituote-etuja, jakelukanavia ja mahdollisuuksia tuotteiden testaamiseen. Suuryrityssijoittajat kuitenkin vaihtelevat huomattavasti sen suhteen, kuinka ammattimaisina riippumattomat pääomasijoittajat pitävät niiden toimintaa. Joissakin tapauksessa suuryrityssijoittajan edustajat ajoivat sijoituksen kohdeyrityksen hallituksen päätöksiä suosimaan suuryrityksen omaa liiketoimintaohjelmaa myös silloin, kuin tätä ei pidetty sijoituksen kohdeyrityksen edun mukaisena.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
Other note
Citation