Käyttäjä ohjelmistokehityksen ytimessä: Käyttäjäkeskeisen suunnittelun integroiminen ketteriin ohjelmistokehityksen prosesseihin

No Thumbnail Available
Files
Kannisto_Nyyti_2024.pdf (1.69 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-26
Department
Major/Subject
Mcode
ELEC3021
Degree programme
Bioinformaatioteknologia BIO
Language
fi
Pages
41
Series
Abstract
Käyttöliittymän ja käyttäjän vuorovaikutuksen suunnittelua on alettu pitää yhä tärkeämpänä osana ohjelmistojen tuotekehitystä ohjelmoinnin ja liikkeenjohdon rinnalla. Käyttäjien tehtävien ja tarpeiden rooli tuotekehityksessä on ymmärretty ja prosessit aloitetaankin useimmiten käyttäjän tarpeiden ja tehtävien kartoittamisella. Ohjelmistokehityksen ongelmana on kuitenkin ketterien menetelmien periaatteiden mukainen ohjelmoinnin aloittaminen ennen kokonaisvaltaisempaa vuorovaikutussuunnittelua. V esiputousmallista seuranneet pitkät toimitusajat ja vaiheeseen jääneet projektit ovat ajaneet yritykset pelkäämään menettelytapoja, joissa vaaditaan tiettyjen prosessin vaiheiden valmiutta ennen seuraaviin siirtymistä. Hyvin usein käyttäjän tavoitteiden kartoittaminen ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu jää vajaaksi Scrumin sykleissä, mikä johtaa käytettävyysongelmiin ja sen myötä tinkimiseen tuotteen laadusta. Tässä kirjallisuustutkimuksessa vertailen erilaisten UCD:n ja ketterien prosessien integroimisen menetelmiä erityisesti käytettävyystestauksen ja käyttöliittymäsuunnittelun ajoittamisen näkökulmasta. Esittelen ketterien menetelmien periaatteet ja arvot sekä yleisimmän pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä käytetyn ketterän prosessin Scrumin toimintatavat. Tämän lisäksi avaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeyttä, UCD:n kritiikkiä sekä joitain systemaattisia käyttäjäkeskeisiä suunnitteluprosesseja. Työssä pohdin, kannattaisiko tuoteohjelmistokehityksen prosesseissa tehdä käyttäjäkeskeinen vuorovaikutussuunnittelu ja käyttäjätestaukset ennen ketterää toteutusta vai integroida UCD yksittäisiin sprintteihin.

In contemporary software development, the integration of User-Centered Design (UCD) methodologies within Agile processes has become a popular research question. This study investigates the optimal approach for integrating UCD principles into Agile software development workflows. The research question addressed is: "When integrating UCD and Agile development, should the user-centered interaction design be done before agile implementation or separate UCD work into specific iterations?" By conducting a literature review, this research delves into the challenges and benefits of combining UCD and Agile methodologies, examining whether user-centered interaction design should precede Agile implementation or be incorporated into distinct iterations. This study aims to provide insights into the most effective strategies for integrating these two methodologies. Through critical analysis and comparison of different integration approaches, this thesis seeks to offer recommendations for software development teams aiming to produce more usable products.
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Nieminen, Marko
Keywords
käytettävyys, UCD, käyttöliittymäsuunnittelu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, vuorovaikutussuunnittelu, ketterä ohjelmistokehitys
Other note
Citation