Pukkinosturin modulointi ja suunnittelun parametrisointi 3D-ympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia pukkinosturin rakenteen modulointia ja suunnittelun parametrisointia 3D-ympäristössä. Diplomityön alussa tutkittiin erilaisia 3D-mallinnustekniikoita ja pukkinosturin rakennetta. Tämän jälkeen pukkinosturi moduloitiin osamoduuleihin 3D-suunnittelua ajatellen, sekä mallinnettiin yksi osamoduuli Solid Edge -mallinnusohjelmalla parametriseksi 3D-malliksi. Mallin rinnalle luotiin konfiguraattori Excel-taulukosta, jolla voitiin varioida 3D-mallia sallittujen arvojen sisällä. Lopuksi tehtiin vielä osa osamoduulin valmistuspiirustuksista, jotka päivittyivät 3D-mallin mukaan. Diplomityön perusteella voidaan todeta, että pukkinosturin suunnittelu on mahdollista automatisoida Solid Edge-mallinnusohjelmalla. Diplomityön tuloksena syntyi toimiva tapa RTG-nosturin valmistuspiirustusten piirtämisen automatisoinnille 3D-ympäristössä. Työn pohjalta kävi myös selväksi, että 3D-suunnittelulla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä valmistuspiirustusten piirtämisen lisäksi myös muilla nosturiin liittyvillä osa-alueilla, kuten esimerkiksi markkinoinnissa tai tuotekehityksessä.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Oja, Hannu
Keywords
product, tuote, 3D-modelling, 3D-mallinnus, design, suunnittelu, module, modulointi, parameterization, parametrisointi
Other note
Citation