Puurakenteinen uudisrakennus kulttuurimaisemassa - Sauna ja ateljee Porvoon Sikosaareen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2006
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni on puurakenteisen sauna- ja ateljeerakennuksen toteutussuunnittelu huvilatontille Porvoon Sikosaareen. Tontilla sijaitsee ennestään historiallisesti arvokas puurakenteinen huvila, Villa Senator. Osayleiskaavassa Sikosaaren alue on merkitty virkistysalueeksi sekä huvilamaisen asutuksen alueeksi, jonka kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö on määrätty säilytettäväksi. Alueen luonteesta johtuen työni haaste on ollut modernin puurakennuksen luominen vanhaa rakennusta ja arvokasta kulttuurimaisemaa kunnioittaen ja täydentäen. Olen käyttänyt uudisrakennuksessa perinteisiä materiaaleja yhdistääkseni sitä ympäröivään rakennuskantaan. Laudoitetut julkisivut käsitellään terva-pellavaöljy -seoksella ja rakennus on turvekattoinen. Materiaalit ovat astetta vaatimattomampia kuin vanhassa huvilassa, joten valinnat kuvastavat rakennusten keskinäistä hierarkiaa. Muotokieli on kuitenkin modernia ja pelkistettyä, jotta uudisrakennus ei kilpaile vanhan huvilan koristeellisten muotokielen kanssa, vaan asettuu suosiolla taka-alalle. Olen myös pyrkinyt sijoittamaan sauna- ja ateljeerakennuksen tontille mahdollisimman hienovaraisesti siten, että vanhan huvilan ympärille jää riittävästi avointa tilaa. Uudisrakennus pysyy piilossa metsän siimeksessä ja se on myös sijoitettu maastonmuodoiltaan huvilaa matalampaan kohtaan. Lisäksi uudisrakennuksen massa madaltuu huvilaa kohti tultaessa, jolloin uuden ja vanhan kohtaaminen tapahtuu mahdollisimman hienovaraisesti. Sauna- ja ateljeerakennus muodostuu kahdesta massasta, joita yhdistää turvekatto sekä maastonmuotojen mukaan polveileva terassi. Massojen väliin muodostuu katettu oleskelutila. Rakennuspaikkana on pohjoiseen viettävä rinne, jolloin luonnonvaloa on tarjolla rajoitetusti. Siksi rakennuksen suuremman massan sisätilat, saunatupa sekä kaksi työhuonetta, on rajattu toisistaan ainoastaan matalin kalusteyksiköin, jolloin valo pääsee virtaamaan tilassa vapaasti. Rakenteiden suunnittelussa ja materiaalien valinnassa on huomioitu ekologisuus ja terveellisyys. Kaikki rakenteet tehdään hengittävinä. Rakennuksessa on tuulettuva alapohja sekä pitkät, suojaavat räystäät. Mittatarkkuuden ja suoruuden varmistamiseksi rakenteissa on käytetty mitallistettua puutavaraa seinissä ja lattioissa, kertopuuta ja liimapuuta katossa sekä liimapuuta pilareissa. Saunarakennuksen laajuus: Bruttoala 143 m<sup>2</sup> Hyötyala 120 m<sup>2</sup> Tilavuus 510 m<sup>3</sup>.
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Thesis advisor
Solla, Jaakob
Keywords
Other note
Citation