Spanish Market of Mobile Communication - Issues and Opportunities for Finnish Company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
85 s. + liitt.
Series
Abstract
The present study focuses on the market conditions in Spain. The value chain in Spain is different from Finland. The differences with Finland are quite different business culture and a new player called SMS-broker. The research problem of the present study can be expressed as the question what are the aspects that Finnish companies have to take into consideration when expanding to Spain. By solving the research problem, the study strives to contribute to Finnish telecommunication companies that are considering moving to Spain. The main objectives of the study are: 1. to introduce the key players in the telecommunications services provider business. 2. to define the types of companies that possess the best possibilities to succeed in Spain 3. to explain the competitive environment and possibilities that exist in the markets. 4. to explain the business culture in Spain. 5. to make recommendations on the entry strategy of small and medium sized Finnish companies. 6. to list down advantages and disadvantages of using Spain as a gateway to Latin America. The theoretical and empirical analyses of the present study indicate that the roles of the content provider and content enabler offer good opportunities for Finnish companies. For both of them general schemes for the entry strategy are presented. Some characteristics and examples are presented in order to clarify the Spanish business culture. The final conclusions include a group of action points that work as a guideline in Spain and in possible escalation to Latin America.

Tässä diplomityössä tarkastellaan Espanjan telekommunikaatiosektorin olosuhteita. Suomeen verrattuna Espanja erottuu lähinnä erilaisen yrityskulttuurinsa ansiosta sekä espanjalainen arvoketju on hieman erilainen. Tutkimusongelma voidaan esittää kysymyksenä, mitkä ovat ne asiat, jotka suomalaisen yrityksen tulisi ottaa huomioon laajentaessaan toimintojaan Espanjaan. Diplomityö pyrkii edistämään suomalaisten yritysten toimintaa Espanjassa. Diplomityön päätavoitteena on: 1. esittää tärkeimmät toimijat telekommunikaatiopalvelujen tuottajien liikealalta. 2. määritellä minkä tyyppisellä yrityksellä olisi parhaimmat mahdollisuudet onnistua Espanjassa. 3. havainnollistaa espanjalaisten markkinoiden kilpailuympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet. 4. esitellä espanjalainen yrityskulttuuri. 5. antaa suosituksia suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille markkina-avausstrategiaa varten. 6. selvittää vahvuudet ja heikkoudet Espanjan käyttämisessä porttina Latinalaiseen Amerikkaan. Diplomityön teoreettinen analyysi sekä empiiriset tulokset viittaavat siihen, että peli- ja sovellusohjelmataloilla on parhaat mahdollisuudet onnistua Espanjassa. Espanjan yrityskulttuuria on selvitetty esimerkein ja sen erityispiirteitä selvennetty suomalaisesta näkökulmasta. Loppuyhteenvedon yhteydessä esitettiin ryhmä asioita, jotka toimivat ohjenuorana Espanjaan tai Latinalaiseen Amerikkaan pyrkiville.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Keywords
mobile, mobiilit markkinat, mobile market, strategia, strategy, Espanja, Spain, mobiili-internet, mobile Internet
Other note
Citation