Induktiokoneen rakenteen moduloinnin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
106 (+3)
Series
Abstract
Nykyajan tuotemarkkinoilla kilpailu on kovaa ja erilaisia asiakastarpeita tyydytettävänä paljon. Jotta tuotteita voidaan valmistaa tehokkaasti erilaisiin asiakastarpeisiin, täytyvät tuoterakenteet olla joustavia ja hyvin hallittuja. Erilaisia asiakastarpeita voidaan tehokkaasti tyydyttää modulaarisilla tuoterakenteilla. Jotta moduulirakenteita ymmärrettäisiin paremmin, asetettiin tälle diplomityölle tavoitteeksi selvittää moduloinnin käsitteet ja tarkoitus, kuvata modulaarisen tuoteperheen suunnitteluprosessi siihen liittyvine menetelmineen ja analysoida epätahtioikosulkumoottorin moduulirakennetta ja moduulirakenteiden ohjauskäytäntöjä. Modulointiin liittyvien termien ja moduloinnin tarkoituksen selvittämisen tuloksena saatiin käsitys siitä, mitä kaikkea täytyy huomioida moduloinnin lisäksi, jotta tuotealustan rakenteesta saadaan toimiva. Modulaarisen tuoteperheen suunnitteluprosessin ja siihen liittyvien menetelmien kuvauksen tuloksena saatiin kuvaus siitä, mitä kaikkea ja missä vaiheessa modulaarisen tuoteperheen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon. Tutkimusosuudessa analysoitiin moduulirakenteiden ohjauksen käytäntöjä, jonka tuloksena saatiin käsitys siitä, mihin ohjauskäytäntöjen kehittämisessä täytyy tulevaisuudessa panostaa. Ohjauskäytäntöjen analysoinnin tuloksena todettiin, että moduulirakenteiden ohjauksen käytännöissä on kehityspotentiaalia esimerkiksi informaatiojärjestelmissä, tuoteportfolion hallinnassa ja eri tuotelinjojen välisten vakiointimahdollisuuksien hyödyntämisessä. Olemassa olevan epätahtisähkömoottorin analysoinnissa hyödynnettiin prosessikuvauksen yhteydessä esitellyistä modulointimenetelmistä toimintorakenneheuristiikka- ja vuorovaikutusmatriisimenetelmää (FSH ja DSM). Menetelmillä saatuja tuloksia käytettiin vertailussa, jonka tuloksena todettiin olemassa olevan epätahtisähkömoottorin moduulirakenteen olevan melko hyvin koottu. Rakenteen kehittämiseksi esitettiin kuitenkin mahdollisuuksia moduulien räätälöintivaiheen viivästämiseksi ja moduulien rakenteiden osien vakioimiseksi
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Hirvonen, Pekka
Keywords
modularization, modulointi, mass customization, massaräätälöinti, product platform, tuotealusta, product family design, tuoteperhesuunnittelu
Other note
Citation